Ferdigstillelse og reklamasjon

Heving

Avtaler som er inngått frivillig skal holdes «i alle deris Ord og Puncter» slik de er inngått. Vi tar det som en selvfølge, men regelen er også lovfestet og finnes i Kong Christian Den Femte Norske Lov 15. april 1687, Femte bog 1 Cap. 2 Art. Hva så hvis avtalen ikke holdes – det er avvik mellom det som er avtalt og det som blir levert? Det er i så fall et mislighold, og er misligholdet vesentlig kan avtalen heves og det kan kreves erstatning.

Rett til å heve

Retten til å heve gjelder i alle avtaleforhold, enten det er skriftlige kontrakter eller ikke. Det finnes også regler om heving i en rekke lover, f. eks. boligoppføring og avhending, kjøpslov m.fl. I forbrukerkjøp er det regulert slik at forbruker kan heve i stedet for prisavslag, unntatt når mangelen er «uvesentlig».

Større kontrakter inneholder som oftest regler om heving, og da som følge av mangler og forsinkelser. Manglende betaling kan også gi rett til å heve en kontrakt.

Bygg og anlegg – entrepriser

Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet benyttes gjerne kontraktene i Norsk Standard (NS). Standardkontraktene regulerer hevingsspørsmålet og har regler som beskriver vilkårene for at en part kan heve avtalen, hvordan fremgangsmåten er, og hvilken virkning heving skal ha.

NS gir begge parter rett til å heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra den andre parten. I de såkalte offshore-kontraktene (Norsk Fabrikasjonskontrakt – NF/Norsk Total Kontrakt – NTK) er imidlertid kun oppdragsgivers (Company eller Selskapet) hevingsrett regulert. Leverandøren (Contractor) vil etter kontrakten kun ha krav på justering av fremdriftsplanen og et tillegg til prisen (kontraktssummen) i tilfeller der oppdragsgiver har misligholdt.

Mislighold – kontraktsbrudd

Det foreligger mislighold hvis det som er avtalt, ikke oppfylles. Er det et avvik mellom det som er avtalt, og det som blir levert, foreligger en mangel, og det er et kontraktsbrudd eller mislighold. Ved forsinkelse skjer levering for sent. Det er også kontraktsbrudd.

Alle brudd på en avtalt forpliktelse vil være mislighold, også om forpliktelsen er knyttet til andre ting enn det som skal leveres. For eksempel vil brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser kunne være mislighold, og som regel anses de som vesentlige.

Vesentlig mislighold

Vesentlig er et relativt begrep og vil måtte avgjøres etter en bred vurdering hvor flere momenter vil bli trukket inn. Det kan være hvilken type avtale det gjelder, om det er store eller mange avvik, hva virkningen av misligholdet er for den berørte part, om det er andre, mindre inngripende løsninger enn heving som kan reparere misligholdet, f. eks. omlevering, utbedring og prisavslag. Har kontraktsbruddet så stor betydning at formålet med kontrakten ikke kan oppnås, eller at misligholdet innebærer et tillitsbrudd eller at forventningen om situasjonen ved rett oppfyllelse ikke kan oppnås, vil misligholdet anses som vesentlig.

Varsel

Krav om heving må settes frem som reklamasjon på kontraktsbruddet innen rimelig tid etter at kontraktsbruddet er eller burde vært oppdaget. Varselet kan settes frem overfor motparten muntlig på samme måte som ved mangler, men det er viktig å kunne dokumentere kravet om å heve, hva grunnen er og når kravet ble fremsatt. Derfor bør hevingskravet være skriftlig.

I Norsk Standard er det et krav at varsel om heving må være skriftlig. Et muntlig varsel vil ikke være tilstrekkelig for å sette i gang en hevingsprosess i de tilfeller som reguleres av standardkontraktene.

For sen eller mangelfull reklamasjon kan føre til at kravet tapes.

Frist – rett til å rette forholdet

Etter Norsk Standardkontraktene skal den som ønsker å heve, varsle den andre parten om ønsket og gi en rimelig frist for å rette forholdet. Hvis forholdet ikke rettes innen en slik rimelig frist, kan heving settes i verk.

Hva som er rimelig frist avhenger av forholdene. Der det er nødvendig å utføre omfattende arbeid, vil fristen måtte tilpasses for at misligholderen skal kunne starte på reparasjonen. I andre tilfeller er det klart at fristen for å rette forholdet vil kunne være kort.

Virkning

Hovedregelen ved heving er at det som er mottatt leveres tilbake. Kjøpesummen betales tilbake når gjenstanden leveres tilbake. For eksempel vil en bil kunne leveres tilbake, men selgeren kan kreve et vederlag for bruken. Vederlaget vil gå til fradrag i kjøpesummen som selger må levere tilbake til kjøper. I tillegg må den som misligholder betale erstatning for annet økonomisk tap som er en påregnelig følge av misligholdet.

I bygg- og anleggsprosjekter som reguleres av Norsk Standardkontrakter vil imidlertid hevingen virke fremover i tid. Det som er levert vil sjeldent kunne leveres tilbake og blir da i stedet overlevert slik det er. Entreprenøren får betalt for utført arbeid. Er det byggherren som hever kan han gjøre fradrag for eventuelle mangler. Byggherren tar over bygget og kan ferdigstille det. Byggherren vil kunne kreve erstatning for merkostnader ved ferdigstilling og annet økonomisk tap. Er det entreprenøren som hever, kan han kreve tapt fortjeneste og annet økonomisk tap dekket.

Tapsberegning

Det er økonomisk tap som er en påregnelig følge av kontraktsbruddet, som kan kreves erstattet. Økonomisk tap må sannsynliggjøres. Hva som er påregnelig som følge av kontraktsbruddet, kan ofte bli gjenstand for tvist.

Beregning av økonomisk tap i bygg- og anleggskontrakter kan by på særlige utfordringer. Det foreligger som regel ikke endelige kostnader, men kalkyler over hva det vil koste å bygge. Det foretas ulike påslag på kost-elementer for å komme frem til tilbudt og avtalt kontraktssum. Ofte endres både kontraktssummen og marginene underveis, og hva som ville vært entreprenørens fortjeneste som byggherren plikter å erstatte, vil måtte anslås skjønnsmessig.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.