Ferdigstillelse og reklamasjon

Overlevering

Kjøp innebærer en overføring av eiendomsrett fra selger til kjøper mot at kjøper betaler avtalt kjøpesum. Det skjer en overlevering. Kjøpslovens utgangspunkt er at overleveringen skjer hos selger. Kjøper må undersøke tingen så snart kjøper etter forholdene har rimelig anledning det etter levering. Avdekker eller kunne undersøkelsen avdekket at leveransen har mangler, må kjøper reklamere innen rimelig tid. Ellers går krav på utbedring, erstatning mv. tapt.

Overlevering og signering

Dette prinsippet følges også i større kontraktsforhold, som for eksempel ved bygging av hus, anlegg, skip, moduler som skal leveres til olje- og gassindustrien, kraftverk og fabrikker, og i en rekke andre forhold hvor det tingen skal være tilpasset kundens krav. Levering skjer ved at det settes opp en overleveringsprotokoll som signeres etter at tingen eller kontraktsgjenstanden er undersøkt for å se om den er i samsvar med avtalen.

Overtakelsesforretning

Entreprisekontraktene i Norsk Standard kontraktene (NS) inneholder regler både om forberedelse til og gjennomføring av overtakelsesforretningen. I Norsk Fabrikasjonskontrakt (NF) og Norsk Totalkontrakt (NTK) finnes tilsvarende regler for Levering. Reglene er godt tilpasset partenes behov. De er viktige for å få en god og ordnet sluttføring av byggeprosesser..

Leverandøren har påtatt seg å levere kontraktsgjenstanden til avtalt tid, og må gjøre alt klart til at overtakelsesforretningen skal kunne foretas på avtalt leveringsdato. Kunden skal varsles skriftlig før forretningen holdes slik at han kan delta. Det gjelder selv om leveringsdato er fastlagt i kontrakten.

I Entreprisekontrakter må varsel om at overtakelsesforretning skal avholdes gis i rimelig tid. I NF/NTK er kravet minst 14 dagers varsel, men tidligst 28 dager før for avtalt leveringsdato.

Levering – når protokoll opprettes

Levering anses skjedd når kontraktsgjenstanden er ferdig og overleveringsprotokollen er opprettet. Begge parter plikter å delta. Hvis den ene parten ikke møter, kan den andre parten gjennomføre overleveringsforretningen, og levering anses skjedd med de virkninger det har for kontraktsforholdet.

Ved levering går risikoen for kontraktsgjenstanden over på kunde, eventuelle forsinkelses/dagbøter opphører, garantitiden starter. Leverandøren får plikt til å sette opp sluttoppgjør og rett til å sende faktura. Et klart definert Leveringstidspunkt er derfor viktig.

Det er et krav for levering at kontraktsgjenstanden er kontraktsmessig og at det ikke gjenstår slike arbeider at den ikke kan tas i bruk som forutsatt. Det kan altså gjenstå noe arbeid som skal utføres, og likevel vil levering kunne skje.

Gjennomføring

Overtakelsesforretningen skjer ved at partene går gjennom leveransen og kontrollerer at arbeidet er i henhold til kontrakt. Overtakelsen kan ta tid avhengig av omfang og kompleksitet i det som skal leveres.

Avvik fra kontrakten (mangler), gjenstående arbeider og når slike skal være sluttført mv. må beskrives i protokollen. Avviser kunden levering skal begrunnelsen for dette nedtegnes. Det samme gjelder leverandørens oppfatning hvis han vil bestride kundens påpekninger. På den måten vil man få klarhet i hvilke uenigheter som foreligger, og hva partene er enige om.

Hel/delvis overtakelse

Byggherren kan avtale levering av deler av arbeidet selv om ikke alt er ferdig. En slik situasjon må vurderes etter reglene om delvis overtakelse eller reglene om kansellering.

Delvis overtakelse innebærer overtakelse av arbeider som er ferdige, samtidig som entreprenøren fortsetter med å gjennomføre gjenstående kontraktarbeid. Overtakelsesforretning må da avholdes for det arbeidet som overtas, og entreprenøren får rett til å sende sluttfaktura for disse arbeidene, og garantitiden starter.

Siden byggherren alltid har rett til å avbestille hele eller deler av arbeidet, vil entreprenøren også måtte godta å levere arbeidet så langt det er utført mens resten blir avbestilt. Entreprenøren vil da ha krav på betaling for utført arbeid og erstatning for tap som følge av avbestillingen etter reglene om dette i entreprisekontrakten (NS 8405 punkt 38). Det skal da holdes en overtakelsesforretning for det arbeidet som overtas.

Urettmessig brukstakelse

Hvis byggherren tar i bruk deler av leveransen uten å ha fått samtykke fra entreprenøren, foreligger kontraktsbrudd. Norsk Standard har regler for slike tilfeller. Entreprenøren skal varsle byggherren og gi en kort frist for å rette forholdet. Det betyr at partene kan bli enige om at uberettiget bruk opphører eller at det avholdes en overtakelsesforretning for den delen som er tatt i bruk.

Fristen som entreprenøren setter, skal være kort, og den danner utgangspunkt for en rekke virkninger med mindre forholdet blir brakt i orden.

Ved urettmessig brukstakelse går risikoen for det som tas i bruk, over på byggherren. Hvis byggherren ikke gjennomfører delvis overtakelse, får han risikoen for hele kontraktarbeidet. Eventuell dagmulkt slutter å løpe, og reklamasjonstiden for det arbeidet som er fullført, starter ved fristens utløp.

Risikoen går over ved levering

Når overtakelsesforretningen er gjennomført anses kontraktsgjenstanden som levert. Risikoen for kontraktsgjenstanden går til kunden, garantitiden starter og leverandøren skal sende sluttoppgjør og sluttfaktura.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.