Ferdigstillelse og reklamasjon

Reklamasjoner

Dersom det ved overtakelse av et entrepriseprosjekt foreligger avvik fra det avtalte, vil dette i mange tilfeller utgjøre mangler som igjen gir byggherren krav på utbedring, prisavslag, erstatning, og/eller heving av avtalen. Reklamasjon, dvs. varsel til entreprenøren om avviket og at man mener avviket utgjør en mangel som entreprenøren er ansvarlig for, er normalt et vilkår for å kunne kreve utbedring, prisavslag, erstatning eller heving som følge av mangelen. Slik reklamasjon bør alltid være skriftlig.

Frister

I de fleste lover og kontrakter foreligger det 3 ulike reklamasjonsfrister som byggherren må være oppmerksom på, og så må overholdes.

For det første må normalt mangler som ble eller burde blitt oppdaget på overtakelsesbefaringen påpekes og inntas i protokollen fra overtakelsesforretningen. Er du en næringsdrivende byggherre som benytter NS 8405, følger det av punkt 36.5 at byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke senest ved overtakelsesforretningens avslutning melder fra om mangel som han har eller burde ha oppdaget ved gjennomføringen av overtakelsesforretningen. Er du en privatperson som har fått oppført en ny bolig følger det av bustadoppføringslova § 30 at «vil forbrukaren gjere gjeldande manglar som var eller burde ha vore oppdaga ved overtakinga, må dette gjerast så snart råd er dersom overtakinga skjer ved overtakingsforretning».

For det andre må mangler som ikke burde blitt oppdaget på overtakelsesbefaringen reklameres over innen en frist fra man burde oppdaget dem. Dette er typisk for skjulte feil og mangler som for eksempel er innebygget i lukkede konstruksjoner, og som først viser seg ved symptomer på et senere tidspunkt. Er du en næringsdrivende byggherre som benytter NS 8405, følger det av punkt 36.7 at byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke «varsler entreprenøren uten ugrunnet opphold». Er du en privatperson som har fått oppført en ny bolig følger det av bustadoppføringslova § 30 at det må reklameres «innan rimeleg tid etter at forbrukaren oppdaga eller burde ha oppdaga mangelen».

For det tredje må alle reklamasjoner normalt fremsettes innen en angitt ytre fris, ofte kalt den absolutte reklamasjonsfristen. Er du en næringsdrivende byggherre som benytter NS 8405, følger det av punkt 36.7 at den absolutte reklamasjonsfristen er 5 år regnet fra overtakelsen. Den samme fristen følger av bustadoppføringslova § 30.

Normal vil reklamasjonsfristene ikke gjelde dersom entreprenøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett i forbindelse med mangelen.

Foreldelse

I tillegg til reklamasjonsfristene må byggherren forholde seg til foreldelsesfristen som løper parallelt med reklamasjonsfristene. Foreldelse er regulert av en egen lov og er derfor normale ikke omtalt i kontrakten eller lovene som gjelder selve entrepriseprosjektet. Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år regnet fra overtakelsen. Dersom det er tale om skjulte feil og mangler som ikke burde blitt oppdaget tidligere, kan byggherren i mange tilfeller gis en tilleggsfrist på 1 år. Foreldelsesfristen må avbrytes for kravet foreldes. Dette gjøres normalt ved å reise søksmål for domstolene eller ved å avtale forlengelse av fristen. Dersom et krav foreldes, tapes det for godt.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.