Personskade

Pasientskade

Dersom du har blitt påført en skade som følge av svikt ved behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging kan du ha krav på pasientskadeerstatning.
Norsk Pasientskadeerstatning (heretter kalt NPE) er ansvarlig for skade som kan kreves erstattet etter pasienskadeerstatnigsloven. Erstatning for pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt menerstatning, som skal kompensere for den reduserte livsutfoldelse en pasientskade medfører.

Vilkår for å kreve erstatning

De rettslige vilkårene for å kreve erstatning ved pasientskade er følgende:

 • Pasientskaden må som hovedregel skyldes svikt i behandlingen
 • Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap
 • Pasientskaden må ikke være for gammel


Hva ligger i disse vilkårene (informasjon fra NPE)

 • Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen

Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En slik pasientskade kan være både forbigående og varig. I tillegg må skaden din skyldes behandlingssvikt. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.

I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt ikke krav på erstatning.

I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.

 • Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap

Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap, utover det du uansett ville ha hatt. Formålet med erstatningen er altså å dekke ekstra utgifter som skyldes pasientskaden. Dette kan for eksempel være utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger.

Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingstedet der skaden skjedde.

Dersom du har hatt forbigående plager eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».

Menerstatning for ikke-økonomisk tap
I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig pasientskade. Med varig menes vanligvis at pasientskaden varer i en periode på minst ti år. Med betydelig menes at pasientskaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader.

 • Pasientskaden må ikke være for gammel

Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dersom du søker for sent, sier NPE at kravet er foreldet. 

Hvilke erstatninger kan man kreve (informasjon fra NPE)

Erstatningen omfatter både tap du har hatt (påført tap) og tap du vil få i framtida. Du får renter på påført tap, og erstatning for skatteulempe på framtidig tap. De framtidige årlige tapene skal utbetales som et engangsbeløp.

Menerstatning
Hvis du har fått en varig og betydelig skade, har du rett på menerstatning. Menerstatning gis for tapt livskvalitet, uavhengig av om du har hatt et økonomisk tap.

Med varig menes vanligvis at skaden varer i en periode på minst ti år.

Med betydelig menes at skaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader.

Beregningen bygger på medisinsk invaliditetsgrad, alder på skadetidspunktet og folketrygdens grunnbeløp.

Inntektstap
Har du hatt eller vil få et inntektstap som følge av skaden, skal tapet dekkes. For å beregne tapet sammenlignes inntekt med og uten skaden, og det er denne differansen som skal dekkes. Erstatningen skal dekke nettotapet. Du skal sitte igjen med det samme disponible beløpet etter at skatten er trukket fra, som om skaden ikke hadde skjedd.

Ved beregningen av erstatningen trekker NPE fra ytelser du får som følge av skaden, for eksempel uføreytelser og stønader. I tillegg må NPE ta med i beregningen at du vil spare utgifter ved ikke å være i jobb, for eksempel reiseutgifter, fagforeningskontingent og innskudd til pensjonsordninger.

NPE vil også ta hensyn til om du har fått rett til særfradrag som følge av skaden. Du må betale skatt av erstatningen for inntektstap fram til nå, og denne skatten er plusset på erstatningen. Erstatning for framtidig nettotap vil normalt beregnes fram til pensjonsalder (framtidig tap). Det kan også være aktuelt å gi erstatning for tap i pensjon.

Arbeid i hjemmet
Har skaden gjort at du ikke lenger kan utføre de vanlige oppgavene i hjemmet, skal NPE dekke utgifter til å få utført dette. Vanlige oppgaver er for eksempel husarbeid, vedlikehold av bolig, hagearbeid, plenklipping, snømåking og innkjøp. Erstatningens størrelse vil avhenge av skadens omfang, bosituasjon, familiesituasjon med mer. Du må bidra til å begrense følgene av skaden ved å omstille og innrette deg etter den nye situasjonen. Det forventes en omfordeling av arbeidsoppgaver i hjemmet så langt dette er mulig. Rettspraksis med å dekke utgifter til arbeid i hjemmet ligger på et nøkternt nivå.

Utgifter
Rimelige og nødvendige utgifter som skyldes behandlingsskaden, skal dekkes. Det mest vanlige er utgifter i forbindelse med legebehandling, medisiner, fysioterapi og transport. I noen saker vil det også være aktuelt å dekke utgifter til tilpasning av bolig og til hjelp i hverdagen. Erstatningen omfatter utgifter fram til i dag (påførte utgifter), og sannsynlige utgifter framover (framtidige utgifter). NPE dekker ikke utgifter som dekkes av andre, for eksempel NAV som dekker ulike utgifter ved sykdom og skade. Treningsutstyr av forskjellig art og tekniske hjelpemidler vil vanligvis kunne kreves dekket av hjelpemiddelsentralen. Du må derfor undersøke hva du kan få dekket av NAV og hjelpemiddelsentralen.

Renter
Du har krav på renter på tap du har hatt fram til nå. Når det gjelder inntektstap beregnes renter av nettotapet. Renter regnes for hvert tapsår, men tidligst fra en måned etter at NPE mottok søknad om erstatning i saken.

Beregning av framtidig tap
Erstatning for framtidig tap skal utbetales som et engangsbeløp. Selv om tapene vil oppstå i årene framover, vil du få beløpet til disposisjon allerede nå. Ved beregningen trekker NPE fra de renteinntektene du vil få på beløpet. Dette kalles kapitalisering og kan illustreres med et eksempel: Et framtidig tap på kr 10 000 per år i ti år ville med en utbetaling på kr 100 000 innebære et overskudd. Dette er fordi du i løpet av de ti årene får renter på erstatningsbeløpet. Ettersom NPE gjør fradrag for disse renteinntektene, vil utbetalingen bli på kr 82 700.

Skatt
Du må betale skatt på renteinntekter av det engangsbeløpet som skal dekke det framtidige tapet, jf. ovenfor. Videre kan utbetalingen fra NPE innebære at du må betale formuesskatt. For å kompensere for denne skatteulempen, gir NPE et tillegg i erstatningen.

Du skal ikke betale skatt av erstatning for

 • menerstatning
 • framtidig inntektstap
 • arbeid i hjemmet
 • utgifter

Du skal betale skatt av erstatning for

 • inntektstap fram til nå (påført inntektstap)
 • renter

NPE innberetter erstatningsutbetalingene til skatteetaten. Gjelder erstatningen påført inntektstap over flere år, bør du sende et vedlegg til skattemeldingen din som viser hvilke år erstatningen gjelder, samt beløp for de enkelte år.


Advokatbistand etter pasientskade

Erstatningsansvaret for NPE etter pasientskader omfatter også advokatutgifter. NPE plikter å dekke utgifter til advokat i «rimelig og nødvendig omfang».

Uforpliktende prat om din sak

Kontakt en av våre tilknyttede advokater for en uforpliktende prat om din sak, eller skriv til oss i chat hvis det passer bedre for deg.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.