Når må man beregne moms av tjenestekjøp fra utenlandsk leverandør?

26. mai 2023

Merverdiavgiftsloven har regler om såkalt snudd avregning (reverse charge) av merverdiavgift. Ved snudd avregning er det kunden, og ikke selgeren som ellers er vanlig, som må sørge for at det betales korrekt MVA. Reglene om snudd avregning av merverdiavgift kan være aktuelle når man kjøper tjenester fra leverandører som ikke er registrert i Norge.

Hva er fjernleverbare tjenester?

Etter merverdiavgiftsloven gjelder plikten til å beregne MVA ved snudd avregning når det kjøpes (importeres) fjernleverbare tjenester.  «Målepunktet» for om tjenesten er fjernleverbar, er om tjenesten er av en slik karakter at den kan utføres hvorfra som helst. Det er altså den teoretiske muligheten for at den aktuelle tjenesten kan uføres uavhengig av et bestemt fysisk sted som er avgjørende. Hvordan tjenesteleveransen faktisk skjer er ikke være avgjørende. Typisk er alle tjenester som kan leveres over internett fjernleverbare. Retts- og forvaltningspraksis viser at blant annet disse tjenestene anses som fjernleverbare:

  • Markedsføringstjenester via nett
  • Konsulent- og rådgivningstjenester
  • Innleie av personell (selv om personellet skal jobbe på bestemt lokasjon)

 

Unntak for snudd avregning

Reglene gjelder bare dersom  tjenesten som er importert ville vært avgiftspliktig ved omsetning i Norge. Dersom den aktuelle tjenesten ikke er belagt med merverdiavgift i Norge, så skal det heller ikke beregnes snudd avregning. Tjenester som ikke er merverdiavgiftsbelagt ved salg i Norge er f.eks. helse-, undervisnings- og finansielle tjenester.

Ikke alle som kjøper tjenester fra utlandet må beregne merverdiavgift ved snudd avregning. Plikten gjelder f.eks. ikke for privatpersoner, men bare for næringsdrivende og offentlig virksomhet.

Offentlig virksomhet omfatter statlig, kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Det er verdt å merke seg at dette også omfatter institusjoner mv. som eies eller drives av stat eller kommune/fylkeskommune.

Næringsdrivende er det i denne sammenheng naturlig å definere på samme måten som ellers innen skatteretten. Merk deg likevel at plikten til betale merverdiavgift etter snudd avregning ikke er begrenset til MVA pliktige næringsdrivende.

Beregningen av merverdiavgift ved snudd avregning

Merverdiavgiften som skal betales ved snudd avregning skal beregnes av betalingen til den utenlandske leverandøren. De vanlige reglene om beregningsgrunnlaget for merverdiavgift gjelder. Dette innebærer at avgifter, gebyrer, salær og andre beløp/omkostninger som påløper ved leveringen av tjenesten også skal inngå i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.

Dersom leverandøren krever betalt i utenlandsk valuta, skal merverdiavgiften likevel beregnes i norske kroner ut fra omregningskursen etter tolloven på leveringstidspunktet.

Dersom den som kjøper tjeneste fra utlandet er berettiget til fradrag eller kompensasjon for merverdiavgiften som er påløpt, så vil bilag som er mottatt fra leverandøren sammen med beregnet snudd avgift danner legitimasjon for fradrag/kompensasjon.

Er kjøper ikke avgiftsregistert i Norge, skal merverdiavgift først beregnes/betales når de samlede kjøp for en termin (her 3 månedlig termin) overstiger 2 000 kroner.

Dersom det ikke rapporteres korrekt merverdiavgitf ved snudd avregning så kan det foreligge grunnlag for ileggelse av straffeskatt. Størrelsen på straffeskatten avhenger av den konkrete saken, men sedvanlig ilegges 20% straffeskatt dersom kjøper ikke har rett til fradrag eller kompensasjon.

Kontakt

Kjøper du fjernleverbare tjenester fra utlandet og har du spørsmål knyttet til MVA ved snudd avregning? Ta kontakt med våre tilknyttede advokater.