Personskade

Standardnivået for oppreisnings­erstatning etter voldtekt er oppjustert

I en dom fra 2022, HR-2022-980-A, fastsetter Høyesterett at tiden er inne for å oppjustere standarderstatningen for voldtekt. Normalerstatningen for voldtekt til samleie mellom to voksne har siden 2011 vært 150 000 kroner, jf. HR-2011-1016-A. Det er endringene i pengeverdien og den økonomiske utviklingen i tiden etter 2011 som er bakgrunnen for at Høyesterett nå velger å høyne erstatningsnivået.

Erstatningen skal nå knyttes til folketrygdens grunnbeløp (G) som justeres årlig, og ikke et bestemt kronebeløp. Dette sikrer at erstatningsnivået vil følge den økonomiske utviklingen i samfunnet. Høyesterett har nå fastsatt at veiledende norm for erstatningen skal settes til 2 G på domstidspunktet. Dette betyr at 2 G danner utgangspunktet for erstatningen, før det tas hensyn til om det foreligger omstendigheter som kan virke skjerpende eller formildende på erstatningsutmålingen.

I den konkrete dommen tok Høyesterett utgangspunkt i et avrundet beløp på 2 G slik denne var på domstidspunktet – 210 000 kroner. Høyesterett vurderte så om det var grunnlag for å senke erstatningen på grunn av tiltaltes unge alder på nær 18 år, men kom til at overgrepet i seg selv var av en så alvorlig karakter, at det ikke var grunnlag for å sette ned erstatningen. Derimot kom Høyesterett til at fornærmedes unge alder, som var 14 år på gjerningstidspunktet, gav grunnlag for å øke erstatningen med et skjønnsmessig tillegg slik at den samlede oppreisningserstatningen ble 240 000 kroner.

Den nye veiledende normen på 2 G sikrer med dette at oppreisningserstatningen følger samfunnets prisutvikling i fremtiden, og stopper nedgangen i oppreisningserstatningen som den tidligere normen med kronebeløp i realiteten har medført ved å ikke hensynta endringene i pengeverdien.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.