Personskade

Trafikkskade

Erstatning er ikke det første man tenker på ved alvorlige hendelser. Da handler det om å redde liv og helse. I etterkant kan skadelidte sitte igjen med mange spørsmål om ansvar og erstatning.
På disse sidene skal vi forsøke å forklare de grunnleggende erstatningsreglene og belyse hvilke erstatninger man kan kreve.

Ansvarlig forsikringsselskap

Alle kjøretøy er pålagt å ha en ansvarsforsikring. Hvis kjøretøyet volder skade, skal forsikringsselskapet dekke skaden.

Den som blir påført en personskade og et økonomisk tap i en trafikkulykke vil kunne ha krav på erstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Dette gjelder uavhengig av hvem som har skyld i ulykken.

Erstatningen skal bl.a. dekke inntektstap, utgifter og tap av livsutfoldelse (ménerstatning). Hvis den som er skyld i trafikkulykken har opptrådt grovt uaktsomt, kan det også kreves erstatning for tort og svie (oppreisning).

Vilkår for å kreve erstatning

De tre hovedvilkårene for å kreve erstatning etter en trafikkulykke er følgende:

  1. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  2. Det må foreligge en årsakssammenheng
  3. Skaden må ha ledet til et økonomisk tap (unntak for menerstatning og oppreisning)

Alle vilkårene være oppfylte for at skadelidte skal kunne kreve erstatning.

Hva ligger i disse vilkårene

1. Ansvarsgrunnlag.
Ved trafikkskader er ansvaret objektivt. Det betyr at den skadelidte kan kreve erstatning fra kjøretøyets forsikringsselskap uten at noen har skyld i trafikkulykken.

2. Årsakssammenheng.
For at forsikringsselskapet skal være erstatningspliktige må det foreligge en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden / det økonomiske tapet. Det betyr at trafikkulykken må ha forårsaket skaden som igjen har påført den skadelidte et økonomisk tap.

3. Økonomisk tap.
Som hovedregel kreves et økonomisk tap for å ha rett til erstatning. Dette vil typisk være inntektstap og påførte utgifter som følge av trafikkulykken.

I tillegg kan skadelidte ha krav på menerstatning, som er en erstatning for redusert livsutfoldelse, og oppreisning som er en erstatning for tort og svie. Oppreisning er aktuelt i de tilfeller der skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, dvs. at bilfører har opptrådt særlig klanderverdig.

Hvilke erstatningsposter kan man kreve dekket?

Skadelidte kan ha rett på erstatning for både fysisk og psykisk skade etter en trafikkulykke.    

Hovedregelen er at forsikringsselskapet skal dekke det fulle økonomiske tapet.

Inntektstap

Dersom trafikkulykken har ført til reduksjon i inntekten, skal den skadelidte ha full erstatning for inntektstapet. Beregningen skjer ved å sammenlikne den faktiske inntekten etter ulykken med den inntekten skadelidte mest sannsynlig ville hatt dersom ulykken ikke hadde skjedd. Man har krav på å få dekket både påført og fremtidig inntektstap.

Her vil advokaten hjelpe til med å identifisere tap og skaffe dokumentasjon for redusert inntekt. 

Merutgifter

Skadelidte har krav på å få dekket alle ekstra utgifter som er påført på grunn av ulykken, forutsatt at disse anses som «rimelige og nødvendige«.

Typiske eksempler på utgifter kan være behandling, kjøring, utstyr og medisiner. Også utgifter til advokat skal erstattes i rimelig og nødvendig omfang av forsikringsselskapet. Skadelidte har krav på å få dekket både påførte og fremtidige utgifter.  

Forsikringsselskapet erstatter kun utgifter som ikke dekkes av det offentlige. Derfor må skadelidte først søke kommunen, HELFO eller NAV om dekning av slike utgifter. Utgifter som ikke dekkes av det offentlige skal erstattes av forsikringsselskapet.

Utgiftene må dokumenteres. Det er derfor viktig at det tas vare på kvitteringer for alle utlegg som skyldes trafikkulykken.

Menerstatning

Menerstatning er en erstatning som skal kompensere for den reduserte livsutfoldelse en trafikkskade medfører. Menerstatningen skal gi en kompensasjon for ikke-økonomisk tap.


Vilkår for å ha rett på menerstatning er at det er snakk om en «varig og betydelig» skade av medisinsk art.


«Varig» betyr ikke livsvarig, men etter rettspraksis minst 10 år.

«Betydelig» innebærer at skaden må gi mye besvær i det daglige.

Det kreves minimum 15 % varig medisinsk invaliditet. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes av en medisinsk sakkyndig spesialist etter en særskilt invaliditetstabell som er fastsatt av Helsedepartementet.

Valg av spesialist er viktig og advokat bør konfereres i forkant.

Hjemmearbeidstap

Etter en trafikkulykke kan skadelidte få redusert evne til å utføre arbeid i hjemmet og ha behov for å leie inn hjelp til å utføre en del oppgaver. Det kan for eksempel være rengjøring i hjemmet, vedlikehold av bolig, hagearbeid mm. Merutgiftene for redusert evne til å utføre arbeid i hjemmet kan kreves dekket av forsikringsselskapet.  


Skatteulempe

For erstatningsposter som gjelder fremtidig tap, får skadelidte utbetalt erstatningen som et engangsbeløp. Skattemessig er dette en ulempe, fordi man bl.a. må betale formuesskatt på erstatningsbeløpet og inntektsskatt på avkastningen. Erstatning for skatteulempe skal kompensere den skatten som påløper i fremtiden,

Tap av forsørger

Trafikkulykker som medfører dødsfall kan gi gjenlevende ektefelle, samboer og barn rett til erstatning for tap av forsørger. Det er ikke bare avdødes inntekt som er relevant for erstatningsberegningene. Her kan det også være hjemmearbeidstap, som nevnt i eget avsnitt. Videre kan det gis erstatning for gravferdsutgifter og andre utgifter knyttet til dødsfallet.

Oppreisning

I noen få tilfeller kan det være aktuelt med såkalt oppreisningserstatning. Det er erstatning for såkalt tort og svie. Oppreisning kan kreves i de tilfeller der skadevolder har utvist grov uaktsomhet eller forsett, f.eks. når skadevolder har forårsaket skaden ved promillekjøring eller svært høy hastighet.

Andre forsikringsdekninger

Skadelidte kan også ha krav på uføreforsikringer, ulykkesforsikringer og pensjonsforsikringer. Disse kan være tegnet privat, eller det kan være kollektive ulykkesforsikringer gjennom medlemskap eller ansettelsesforhold. Også skadelidtes familie kan ha forsikringer som gir utbetaling. Det er viktig at den skadelidte avklarer dekning under alle sine forsikringer.

Advokathjelp

Forsikringsselskapet dekker som hovedregel nødvendige utgifter til advokatbistand.

Det er en fordel å søke advokatbistand så tidlig som mulig.

Vi bistår bl.a. med å:

  • innhente relevante dokumenter og bevis i saken
  • beregne det økonomiske tapet
  • fremme krav mot forsikringsselskapet og følge opp saken
  • avklare trygderettigheter
  • avklare øvrige forsikringsordninger
  • påse at den skadelidte blir utredet av en uavhengig medisinsk spesialist

Uforpliktende prat om din sak

Kontakt en av våre tilknyttede advokater for en uforpliktende prat om din sak, eller skriv til oss i chat hvis det passer bedre for deg.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.