Oppdragsvilkår

Standard oppdragsvilkår | Harris Advokatfirma AS.
Revidert mai 2024.

1. OPPDRAGET
Med mindre annet er skriftlig avtalt utføres oppdrag i henhold til disse standardvilkårene. Hvilket oppdrag Harris skal utføre og hvem som er ansvarlig advokat fremgår av oppdragsbekreftelsen. Advokaten vil ved utførelsen av oppdraget ta hensyn til verdien av saken og ikke uten etter avtale med parten anvende mer tid og andre ressurser enn han/hun anser forsvarlig.
Med mindre annet er avtalt, vil oppdragsvilkårene også gjelde ved gjentatte oppdrag for samme klient.

2. ANSVAR – BEGRENSNING
Advokater plikter å stille sikkerhet for erstatningsansvar advokaten kan pådra seg under utøvelse av advokatvirksomhet. Vår sikkerhetsstillelse er i tråd med advokatforskriftens krav. I tillegg har vi avtale om ytterligere forsikringsdekning (ansvarsforsikring).
Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.
Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.
Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.
Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset NOK 20 millioner.

3. TAUSHETSPLIKT
Advokater har plikt til taushet og diskresjon for så vidt gjelder forhold som blir betrodd ham/henne i forbindelse med oppdraget. Uavhengig av denne plikten må advokaten orientere sakkyndige eller andre som skal yte bistand, herunder rettshjelp, om saksforhold mv i nødvendig utstrekning.

4. MARKEDSFØRING
Våre klienter ønsker vanligvis å motta markedsføringshenvendelser fra oss som bl.a. nyhetsbrev, informasjon og invitasjon til faglige seminarer og lignende, ettersom dette bidrar til å holde dem oppdatert på relevant rettsutvikling, samt at de derigjennom også får informasjon om og muligheten til kompetanseutvikling. Såfremt vi ikke mottar beskjed om noe annet, legger vi dermed til grunn at vårt klientforhold med deg også omfatter aksept av mottak av slikt materiale og informasjon. Vi legger videre til grunn at du vil ha interesse av å motta slikt materiale og informasjon også etter at det aktuelle oppdraget er avsluttet, og at din aksept dermed foreligger videre fremover etter oppdragets avslutning. Slikt samtykke kan naturligvis når som helst trekkes tilbake. Dette ved å sende epost til post@harris.no og informere oss om trekk av samtykke eller ved å benytte avmeldingstjenesten i våre nyhetsbrev.

5. INTERESSEKONFLIKTER
Parten skal gi opplysninger vedrørende oppdraget, motparter og andre interesserte slik at vi kan avgjøre om vi kan påta oss saken uten å komme i konflikt med Advokatforskriften kap 12, pkt 3.2. Dersom det likevel skulle oppstå konflikt med disse reglene, forbeholder vi oss retten til å avslutte oppdraget.

6. KOMMUNIKASJON MED KLIENT
All korrespondanse som går til eller fra advokaten vedrørende oppdraget, blir meddelt vår part på hensiktsmessig måte, fortrinnsvis pr e-post. Det er den enkelte klient sitt ansvar å sørge for at egen IT-løsning tilfredsstiller nødvendige krav til kryptering ved utsendelse av e-poster. Harris fraskriver seg ethvert ansvar for tap som kan oppstå ved at uvedkommende får tilgang til e-post korrespondanse som ikke sendt fra våre systemer. Brev vil bli kopiert til parten, og stevning/tilsvar eller brev med fremsettelse eller svar på krav vil som regel bli forelagt ham/henne for kommentar. Det er advokaten som avgjør hvilke formuleringer og anførsler som skal benyttes etter å ha hørt parten. Parten plikter å gi advokaten alle opplysninger om saken, og frembringe eller medvirke til at advokaten mottar alle de opplysninger han/hun ber om, også om dette er taushetsbelagt informasjon eller forretningshemmeligheter. Uten en slik medvirkning fra klienten kan ikke advokaten utføre oppdraget tilfredsstillende. Også ekstra omkostninger og/eller forsinkelser kan da oppstå.

7. FREMDRIFT
Advokaten følger oppdraget aktivt opp, også med purringer på motpart. Motparts innspill kan forlenge og forsinke fremdriften, og dermed fordyre oppdraget.

8. SALÆR OG ANDRE KOSTNADER
Advokattjenester prises som regel etterskuddsvis med endelig avregning etter at oppdraget er avsluttet. Advokaten krever salær for å utføre oppdraget. Salæret dekker kostnader som lønn mv, husleie, telefon, leie/avskrivning av maskiner og andre faste utgifter ved kontoret. Som utgangspunkt vil salæret beregnes etter medgått tid i oppdraget. Dette inkluderer også medgått tid til registrering og avslutning av saken med tillegg av arbeid med oppdragsbekreftelse og hvitvaskingskontroll der det er påkrevd. Videre kan også sakens vanskelighet, viktighet og utfall tas i betraktning ved beregningen av salæret. Timepriser varierer avhengig av hvilke ressurser som benyttes, og ansvarlig advokat kan ha benyttet sekretær, advokatassistent, advokatfullmektig eller annen advokat til å løse konkrete arbeidsoppgaver. Kostnader til kopiering, ekstern bistand, kurerforsendelser, reiser og annet som er knyttet direkte til utførelsen av oppdraget, kommer i tillegg og angis særskilt på faktura. Faktura vil gi nærmere opplysninger og parten kan be særskilt om å få opplyst og spesifisert/forklart salærberegningen. Det skal i tillegg betales merverdiavgift til staten, for tiden 25 %.
Med mindre annet er avtalt, påtar vi oss ikke ansvar for betaling av faktura fra tredjepart, herunder ekstern bistand.

9. TIMEPRISER
For advokatassistent og -sekretær varierer timeprisen fra kr 900,- til 1.400,- pr time (1.125,- til 1.750,- inkl. mva.).
For advokatfullmektig varierer timeprisen fra kr 1.600,- til kr 2.500,- (2.000,- til 3.125,- inkl. mva.).
For fast advokat/senioradvokat fra 1.800,- til 3.500,- (2.250,- til 4.375,- inkl. mva.).
For partner varierer timeprisen fra kr 2.500,- til kr 5.000,- (3.125,- til 6.250,- inkl. mva.).
Mva. (merverdiavgift til staten) utgjør for tiden 25 %. Timeprisene justeres årlig.

10. FAKTURERING
Med mindre annet er avtalt i oppdragsbekreftelsen skjer fakturering som hovedregel månedlig. Fakturaer har angitt forfallstid (pr 14 dager). Etter forfall beregnes det forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved oppdragets slutt sendes sluttfaktura. Innkommende fakturaer fra tredjeparter, f.eks. domstolsadministrasjonen, sakkyndige, offentlige organ, osv., samt reiseutgifter, som er adressert til Harris i anledning saken, kan viderefaktureres klient også etter at sluttfaktura er utsendt. Advokaten kan stanse arbeidet og holde tilbake sakens dokumenter inntil faktura er betalt. Advokatfirmaet kan motregne fakturaer i midler klienten har innestående på klientkonto i advokatfirmaet.

11. FORSKUDD
Før arbeidet starter kan det kreves innbetaling av forskudd til klientkonto til dekning av salær og utlegg, herunder rettsgebyr. Likeledes kan det være behov for å kreve forskudd under sakens gang. Før forskudd er mottatt plikter ikke advokaten å utføre annet arbeid enn det som trengs for at parten ikke skal lide rettstap.

12. RETTSHJELPFORSIKRING
Flere alminnelige forsikringsordninger kan bidra til å få refundert deler av egne advokatutgifter. Parten må derfor gi advokaten informasjon om sine forsikringsdekninger. Advokaten vil da forespørre og avklare hos forsikringsgiver om dekning tilstås parten i saken. Advokaten vil være behjelpelig med å sende kravet på dekning ved oppdragets avslutning. Innvilget rettshjelpforsikring fritar ikke parten for å betale fakturaene fra advokaten.

13. SAKSOMKOSTNINGER
Det vil alltid være en risiko knyttet til sakens avgjørelse. Advokaten har ikke ansvar for sakens utfall. Dersom saken kommer til avgjørelse i domstolene vil saksomkostninger kunne bli tilkjent. Hovedregelen er at den som taper må betale saksomkostninger til den vinnende part. Kostnadene for den tapende part kan altså bli dobbelt – eller mer en dobbelt – av salæret til egen advokat. Hovedregelen om at tapende part betaler saksomkostningene har imidlertid mange unntak som domstolen kan benytte nokså skjønnsmessig. Risikoen for å måtte bære egne omkostninger selv om saken vinnes, er følgelig også tilstede.
I saker for forliksrådet og i småkravssaker (krav under kroner 250.000,-) er det sterkt begrenset hvor mye den vinnende part kan kreve erstattet av motparten.
Skulle parten vinne frem med sitt krav, men domstolen tilkjenner kun deler av saksomkostningskravet, er parten likevel ansvarlig for hele beløpet overfor advokaten.

14. KLAGE – DISIPLINÆRNEMND
Mener De at salæret er for høyt eller det bør rettes kritikk mot måten advokaten har skjøttet oppdraget på, kan De rette en klage til Advokatforeningens Disiplinærutvalg. Klagen rettes til Disiplinærutvalget for Hordaland og Sogn og Fjordane krets, Den norske Advokatforening v/Sekretariatet, Kristian Augusts gate 9, 0164 OSLO, telefon 22 03 50 50. Disiplinærutvalget vil vurdere om advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær. Klagefristen er 6 måneder og løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Nærmere regler om dette finnes på jus.no under Råd og rettshjelp.

15. OPPSIGELSE AV OPPDRAGET
Parten kan når som helst frita advokaten fra oppdraget gjennom skriftlig eller muntlig oppsigelse som bekreftes skriftlig. Advokaten kan frasi seg oppdraget hvis parten gir feile eller ufullstendige opplysninger, ikke følger advokatens råd, ikke betaler, eller det inntrer slike omstendigheter at det med rimelighet ikke kan kreves at han/hun fortsetter oppdraget. I slike tilfeller plikter likevel advokaten å utføre slikt som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap. Ved oppsigelse av oppdraget skal det faktureres og betales for utført arbeid og kostnader/utlegg frem til oppsigelsen er mottatt.

16. ARKIVERING
Originaler av rettstiftende dokumenter overlates parten. Parten må derfor selv besørge arkivering av originaler og egne saksdokumenter.
Kopi av sakens dokumenter blir oppbevart hos Harris i vårt elektroniske arkiv i minst ti år. Personopplysninger kan oppbevares i inntil 20 år etter at oppdraget er avsluttet, jf. unntaket i GDPR art. 17 nr. 3 bokstav b og e. For opplysninger og dokumenter omfattet av hvitvaskingsloven er oppbevaringsplikten fem år etter at saken er avsluttet. Advokatfirmaet har plikt til å slette dokumentene innen ett år etter at oppbevaringsplikten opphører, jf. hvitvaskingsloven § 22.