Ferdigstillelse og reklamasjon

Den siste fasen i et entrepriseprosjekt består av ferdigstillelsen, overleveringen og driftsperioden. De relevante lover og kontrakter inneholder regler for når og hvordan overlevering skal skje.

Overleveringen er et sentralt tidspunkt for begge parter. Tidspunktet har betydning for hvem som har risikoen for skade på arbeidet, når dagmulkt slutter å løpe, partenes forsikringsplikt, byggherrens rett til å ta bygget/anlegget i bruk, samt entreprenørens rett til å sende sluttfaktura.

Ved overtakelsen eller i driftsfasen vil det kunne oppdages feil og mangler. Det er viktig at disse håndteres korrekt og tidsnok. Byggherren må påpeke manglene ved reklamasjon overfor entreprenøren, og deretter forfølge sine mangelskrav innen ulike frister.

 

Vi har samlet nyttig informasjon om ferdigstillelse og reklamasjon.

https://harris.no/reklamasjoner/

https://harris.no/heving/

https://harris.no/overlevering/

https://harris.no/sluttoppgjor/

 

Dom i Høyesterett påvirker rådgiverne

 

Kontakt oss

Advokatfirmaet Harris kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.