Kraftutbygging

Vannkraftutbygging

Norske vassdrag er undergitt privat eiendomsrett. Dette medfører at det er den enkelte grunneier som er den rette til å avgjøre hvorvidt man skal utnytte energi som finnes i slike vannfall.
Når det gjelder mindre fall forutsetter normalt derfor også en utbygging av fallet at grunneierne ønsker dette, og at de selv tar initiativ til en slik utbygging. For større fall kan situasjonen være en annen.

Harris bistår ofte grunneiere med å inngå avtaler seg imellom om utbygging av elver som eies i fellesskap.

I andre tilfeller er det behov for avklaring av den rettslige situasjonen før en slik avtale kan inngås, eksempelvis hvem som er eiere av elven, om den ligger i sameie eller i eneeie, og hvor stor andel den enkelte eier. Hvis slike spørsmål ikke lar seg avklare med forhandlinger, vil jordskifteretten kunne avsi dom i saken.

Avtale med utbygger

Normalt sett inngås det en avtale med en utbygger om utforming av søknad om konsesjon og om utbygging av fallet. Det er viktig å tilknytte seg god kompetanse i anledning slik avtaleinngåelse for å sikre at en får riktig vederlag. Det skilles her gjerne mellom avtaler etter «nettomodellen» hvor grunneierne tar en del av risikoen for den økonomiske gevinsten i prosjektet, og «bruttomodellen», hvor grunneierne kun får utbetalt en andel av inntektene. Det er også viktig å tenke på hvor lenge vannverket skal stå, når det må stå ferdig, og grunneiernes muligheter for å selge prosjektet til andre dersom utbygger likevel ikke vil gjennomføre en utbygging.

Ekspropriasjon

I andre tilfeller kan det være slik at den som ønsker å drive vannkraftproduksjon ikke står i posisjon til å disponere over de aktuelle fallrettighetene, og at dette heller ikke lar seg gjøre etter frivillig avtale med den rettmessige grunneieren. I slike tilfeller kan fallrettighetene eksproprieres.

Dersom ekspropriasjon av fallrettighetene blir aktualisert vil den som utsettes for ekspropriasjonsinngrep ha krav på full erstatning. Erstatningsspørsmålet må i så tilfelle fastsettes ved skjønn.

Erstatningsutmåling –naturhestekraftmetoden?

Når det gjelder de nærmere prinsipper for utmåling av erstatning ved slik ekspropriasjon, har det de senere år funnet sted en betydelig utvikling og aktiv debatt.

Tradisjonelt har man i norsk rett utmålt ekspropriasjonserstatning for fallrettigheter etter den såkalte naturhestekraftmetoden.

Med naturhestekraftmetoden menes, svært forenklet, at man som utgangspunkt ser hen til hvilken effekt kraftverket vil ha. Naturhestekraftmetoden i sin tradisjonelle form har imidlertid vært under endring de senere år, og særlig de siste 10 årene har utmålingsprinsippene blitt nyansert i stor grad.

Markedsmodellen

I en høyesterettsdom fra 2008 ble det man kan tale om som markedsmodellen introdusert. Markedsmodellen kan sies å være aktuell hvor det er påregnelig at et mindre kraftverk ville ha utbygd, uavhengig av aktualiseringen av det større kraftverk.

Samarbeidsmodellen

I en høyesterettsdom fra 2011 ble også det man kan omtale samarbeidsmodellen introdusert eller modernisert. Metoden kommer på tale hvor den påregnelige alternative utviklingen ikke er utbygging av ett eller flere mindre kraftverk, men derimot ett større – det man dermed kan se for seg som en samarbeidsordning.

Status i dag

Den tidligere nevnte naturhestekraftmetoden, i sin mer tradisjonelle form, er imidlertid ikke uten interesse i dag. Dette ble i 2013 lagt til grunn i den såkalte Otra II-saken.

Det overnevnte viser, riktignok i et svært kortfattet format, at erstatningsspørsmålet ved ekspropriasjon i forbindelse med vannkraftutbygging ikke er enkelt å praktisere. I tillegg er jussen på området under aktiv utvikling. Høyesteretts praksis de siste 10 år viser tydelig dette.

Advokatbistand

Vi i Harris Advokatfirma har lang erfaring med å bistå klienter som ønsker å legge til rette for utbygging av vannkraftverk, og grunneiere som blir utsatt for ekspropriasjon av fallrettigheter. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende telefonsamtale.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.