Mer om ekspropriasjon

Skjønn

Dersom det blir truffet et ekspropriasjonsvedtak, og det ikke blir enighet om erstatningen, vil det være skjønnsretten som avgjør erstatningskravet.

Skjønnsretten består av en tingrettsdommer og to eller fire skjønnsmedlemmer. Skjønnsmedlemmene skal ha særskilt kompetanse innenfor de tema som er aktuelle i forhold til erstatningsfastsettelsen. Som eksempler kan nevnes landbrukssakyndige, takstmenn, støysakkyndige, entreprenører, økonomer, eiendomsutviklere og anleggsgartnere.

Hvor langt tid tar det

Det er veldig varierende hvor lang tid det tar fra det er tatt ut krav om skjønn til det gjennomføres et skjønn. Hvis det er behov for befaring kan det også være vanskelig å gjennomføre skjønnet på vinterstid.

Noen skjønnssaker kan gjelde små arealer, gjerne med kun én eiendom på grunneiersiden, og kan kunne avholdes på én dag. Andre skjønn kan omfatte hundrevis av grunneiere og gå over flere uker.

Forberedelser og skjønnsforhandlingene

En skjønnssak forberedes skriftlig, hvor begge parter for anledning til å sende inn dokumenter og bevis. Når saksforberedelsen er ferdig, møtes partene til skjønnsforhandlinger. Disse gjennomføres stort sett som en vanlig hovedforhandling, hvor partene holder hver sine innlegg og fremlegger sine dokumenter. Det kan være aktuelt med vitner. Det vil nesten alltid gjennomføres befaring.

Må du stille opp?

Som grunneier er du ikke forpliktet til å stille opp i skjønnsforhandlinger, men vi vil likevel anbefale at en gjør det.

Dersom grunneier ikke stiller i skjønnsforhandlingene, men er lovlig innkalt, vil skjønnsretten kunne gjennomføre forhandlingene og fastsatte erstatningen likevel.

Avsigelse av skjønn

Når skjønnsforhandlingene avsluttes, vil tingrettsdommeren avsi et skjønn. Det varierer hvor lang tid det tar før det er ferdig. Det vil bli sendt til begge parter.

Overskjønn

Et skjønn kan overprøves med et overskjønn. Fristen for å begjære overskjønn er 1 måned.

Det er lagmannsretten som gjennomfører overskjønn. Overskjønnsretten vil bestå av en lagdommer og to eller fire skjønnsmedlemmer. Skjønnsmedlemmene kan ikke være de samme som for tingretten.

Et overskjønn kan ankes til høyesterett.

Kostnader

I et skjønn skal eksproprianten dekke alle kostnader. Dette inkluderer kostnader til grunneiers advokat. Som grunneier tar du således ingen økonomisk risiko ved at det gjennomføres et skjønn. Harris anbefaler at du benytter deg av advokat.

Ved overskjønn vil grunneier få dekket kostnader til advokat etter mer spesifikke regler. Normalt er det slik at en får dekket kostnadene dersom det er eksproprianten som har begjært overskjønn, eller dersom en oppnår bedre resultat enn for tingretten.

Ønsker du å vite mer om ekspropriasjon og erstatning? Da kan kanskje disse artiklene være nyttige for deg:

Hvis du er berørt i en mulig ekspropriasjonsprosess må du gjerne ta kontakt med oss i Harris for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.