Byggefasen

Fristforlengelse og dagmulkt

Standardkontraktene legger opp til at det skal være avtalt en sluttfrist for arbeidet under kontrakten. For eksempel følger det av NS 8405 punkt 34.1 at «sluttfristen for kontraktarbeidene er dagmulktbelagt». At en frist er belagt med dagmulkt betyr at oversittelse av fristen vil utløse krav om standardisert erstatning for forsinkelsen. Hovedregelen etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 er at andre frister er bare dagmulktbelagt når dette er uttrykkelig angitt i kontrakten.
Ett av formålene med dagmulkt er at fristoversittelser skal få konsekvenser for entreprenøren. Dagmulktsystemet innebærer en klar fordel for byggherren ved at dersom det foreligger forsinkelse ved en dagmulktbelagt frist, oppstår krav på dagmulkt uavhengig av entreprenørens skyld og byggherrens dokumenterte økonomiske tap. Ordningen innebærer også en klar fordel for entreprenøren, ved at det samlede dagmulktansvaret er oppad begrenset til 100 dager – og dermed innebærer en ansvarsbegrensning.
Det finnes unntak som kan gi byggherren krav på erstatning for sitt fulle tap i stedet for dagmulkt.

Krav om fristforlengelse ved endringer eller tillegg

Dersom det oppstår endringer underveis i entrepriseprosjektet, kan dette utløse krav hos entreprenøren om forlengelse av avtalte frister. Eksempelvis kan en endring gå ut på at entreprenøren blir instruert om å gjøre tilleggsarbeid i forhold til det opprinnelig avtalte kontraktarbeidet. I så fall er det viktig at entreprenøren ivaretar sine rettigheter ved å varsle byggherren om endringen, kravet om fristforlengelse og deretter spesifisere hvor lang fristforlengelse som kreves. Kontraktene oppgir frister for slike varslinger. Dersom entreprenøren ikke varsler om krav på fristforlengelse innen fristen vil tilleggsarbeidet måtte gjennomføres innen opprinnelig avtalt frist.

Justering av fremdriftsplaner

En ikke upraktisk situasjon er at partene underveis i prosjektet oppdaterer faktiske fremdriftsplaner som følge av forsinkelser uten konkret å omtale dagmulktbelagte frister. Slik revisjon av fremdriftsplan medfører ikke automatisk at dagmulktbelagte frister forlenges. Dette må kreves eller avtales særskilt.

Beregning av dagmulkt

Dagmulkt beregnes normalt som den fastsatt andel av kontraktssummen per dag forsinkelsen varer. Etter NS 8405 punkt 3.43 skal dagmulkten utgjøre 1 promille av kontraktsummen, men ikke mindre enn NOK 1 500,-, per hverdag forsinkelsen varer. Det settes normalt et øvre tak på dagmulktansvaret. NS 8405 setter det øvre taket for dagmulktansvar til totalt 10 % av kontraktsummen. Dersom forsinkelsen skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden hos entreprenøren, gjelder ikke ansvarsbegrensningen på 10%. Ved grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden hos entreprenøren kan byggherren velge å kreve dekket sitt reelle tap som følge av forsinkelsen i stedet for dagmulkt.

Byggherren har i utgangspunktet ikke plikt til å varsle om at dagmulkt vil bli krevd, før innsigelsene mot sluttoppgjøret skal fremsettes. Men i enkelte tilfeller kan entreprenøren tvinge byggherren til å ta stilling til spørsmålet underveis i prosjektet.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.