Byggefasen

Vederlagsjustering

I forbindelse med gjennomføring av entreprisekontrakter oppstår det jevnlig spørsmål om entreprenøren kan kreve justering av vederlaget. Forholdet er regulert ulikt i standardkontraktene. Særlig i forhold til varslingsplikt i forbindelse med at entreprenør mener seg berettiget til vederlagsjustering og konsekvenser av manglende varsling.

Når oppstår det krav på vederlagsjustering

Ved endringer har begge parter rett til å kreve justering av vederlaget.

Entreprenørens rett til å kreve justering er regulert i standardkontraktene. I NS 8405 er hovedregelen om vederlagsjustering inntatt i punkt 25. Det følger av dennes punkt 25.2 når entreprenøren kan fremme krav på vederlagsjustering.

Reguleringen er uttømmende og angir at entreprenøren har krav på justering av vederlag ved:

  • Endringer
  • Forsinkelse eller svikt ved byggherrens ytelser
  • Andre hindringer for oppfyllelsen som byggherren har risikoen for.

Varsel ved krav på vederlagsjustering

I NS 8405 punkt 25.3 er entreprenøren pålagt å varsle krav på vederlagsjustering uten ugrunnet opphold fra det tidspunktet entreprenøren burde blitt klar over forholdet. Dersom varselet ikke gis innen utløpet av denne skjønnsmessige fristen taper entreprenøren retten til å fremme krav på vederlagsjustering.

I realiteten pålegges entreprenøren tilnærmet umiddelbart å varsle sitt krav. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren burde blitt klar over forholdet som utløser kravet.

Ettersom dette kun er varsel om at krav vil bli fremmet, ikke en spesifisering av kravet, kan det ikke stilles strenge krav til kunnskap hos entreprenøren før fristen for å varsle et krav begynner å løpe. Dersom entreprenøren f.eks. oppdager forhold som påvirker arbeidene i prosjektet, og mener at forholdene er noe byggherren har risikoen for plikter entreprenøren å varsle før det foreligger visshet om alle detaljer i hvordan arbeidene vil bli påvirket.

Det er i NS 8406 ikke noen liknende bestemmelse om preklusjon av krav på vederlagsjustering. Det er særskilt regulering i f.eks. NS 8406 punkt 22.2 om hvilket vederlagskrav som vil kunne kreves dekket dersom det ikke varsles innen rimelig tid.

Oversendelse av spesifisert krav

Entreprenøren pålegges i NS 8405 punkt 25.4 å oversende et spesifisert og begrunnet krav uten ugrunnet opphold etter at det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet på vederlagsjustering.

I mangel av et tidsriktig varsel vil entreprenøren kun ha krav på slik justering av vederlaget som byggherren måtte forstå at forholdet ville medføre.

Beregning av vederlagsjusteringen

Hvordan vederlaget konkret skal justeres avhenger av om det foreligger anvendelige enhetspriser eller ikke.

I de situasjoner hvor det foreligger anvendelige enhetspriser skal disse benyttes.

Videre vil det kunne kreves anvendt justerte enhetspriser dersom grunnlaget for justeringskravet gjelder ytelser som i det vesentlige er likeartede med ytelser etter fastsatte enhetspriser.

I de situasjoner hvor ikke enhetspriser eller justerte enhetspriser kan anvendes skal justering skje i samsvar med reglene om regningsarbeid.

I en slik situasjon plikter entreprenøren å varsle om at det vil bli utført som regningsarbeid før arbeidene iverksettes.

Entreprenøren kan også gi et spesifisert tilbud på justering og byggherren kan i tillegg kreve dette av entreprenøren.

Selv om en byggherre er uenig i at justering skal skje etter bestemmelsene om regningsarbeid skal standardkontraktenes bestemmelser om regningsarbeid overholdes.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.