Inngåelse av kontrakt

Kontraktsinngåelse

Avtaler om prosjektering eller utførelse av bygningsarbeider innebærer spesialtilpasset arbeid for et unikt prosjekt. Slike avtaler reiser dels komplekse spørsmål som bør reguleres i en skriftlig kontrakt. At det utarbeides en kontrakt er viktig for alle parter, enten du er privat kjøper/oppdragsgiver (forbruker), en profesjonell byggherre/utbygger, rådgiver eller entreprenør.

Det er vanlig å utarbeide kontrakt ved oppdrag for forbrukere om oppføring av ny bolig, garasje eller hytte, oppføring av uthus, påbygg eller rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. I profesjonelle forhold er kontrakter spesielt vanlig ved oppdrag om prosjektering og for entrepriseoppdrag slik som totalentrepriser, hovedentrepriser, sideentrepriser, generalentrepriser og underentrepriser. Kontrakter er også vanlig for rådgivningsoppdrag, som for eksempel oppdrag som byggelånskontrollør, byggeleder, prosjektleder, kontrollerende for utførelsen, osv.

Rettigheter og plikter

En kontrakt vil typisk regulere kjøperens/oppdragsgiverens rettigheter tilknyttet fremdriften, entreprenørens frister, byggverkets kvaliteter, krav og rettigheter ved mangler og forsinkelser og hvilke prosedyrer som skal følges ved endringsarbeid og tilleggsarbeid. Kontrakten vil også være viktig for entreprenøren/håndverkeren fordi den vil regulere hvordan betalingen skal beregnes (kompensasjonsformatet), hvilken pris som er avtalt, når betaling skal skje, og hvilket grunnlagsmateriale byggherren skal stille med og hvilke funksjonskrav og frister man må innfri.

Standardkontrakter

Det finnes mange standardkontrakter som i de fleste tilfeller kan benyttes med noen justeringer og suppleringer. Her kan nevnes noen eksempler som: NS 8401 om prosjekteringsoppdrag, NS 8402 om rådgivningsoppdrag, NS 8403 om byggelederoppdrag, NS 8405 om utførelsesentreprise, NS 8415 om underentreprise, NS 8406 om utførelsesentreprise forenklet versjon, NS 8416 underentreprise om utførelse forenklet versjon, NS 8407 totalentreprise, NS 8417 totalunderentreprise og Byggblankett 3425 og 3426 til bruk sammen med bustadoppføringsloven (i forbrukerforhold).

I tillegg til å henvise til en av standardkontraktene og eventuelt bustaoppføringsloven eller håndverkertjenesteloven er det helt sentralt at det utarbeides et avtaledokument som regulerer detaljene i avtalen mellom partene. Det er også vanlig å innta andre dokumenter i kontrakten – som altså består av en pakke med dokumenter. Dokumenter som ofte inngår i kontraktpakken er konkurransegrunnlaget, arbeidsbeskrivelsen/prosjekteringen, entreprenørens tilbud, samt eventuelle referater fra avklaringsmøte eller kontraktsmøte.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.