Kommunedelplanen E39 Stord-Os – høringsfrist 30. april 2018

16. april 2018

Ny høring av planforslag for to nye broalternativer over Bjørnafjorden.

Hvilket broalternativ som blir valgt vil kunne få konsekvenser for eiendommer der broen knyttes til land, både i form av arealbeslag og ulemper som støy, trafikkforurensning og visuell kontakt.

Statens vegvesen ber om uttalelser

Høringsuttalelser til broalternativene vil, sammen med høringsuttalelsene som allerede er gitt ved den ordinære høringen, gi grunnlag for Statens vegvesen sitt endelige planforslag for hele planstrekningen mellom Stord og Os.

Kommunedelplanen (KDP) for E39 Stord-Os lå ute til offentlig ettersyn i perioden 22.11.2016 til 20.01.2017. I etterkant har Statens vegvesen utredet to nye alternativer for bro over Bjørnafjorden.

Statens vegvesen har tilrådet kryssing av Bjørnafjorden fra Rekstern på Tysnes til Søre Øyane i Os. Flere brokonsepter har blitt vurdert, og Statens vegvesen har nå lansert to nye brokonsepter.

Alternativene

Det bes om uttalelse til disse nye broalternativene over Bjørnafjorden – de to nye broalternativene fra Svarvhelleholmen på Tysnes til Gulholmane i Os sett opp mot tidligere presenterte broalternativer fra Svarvhelleholmen til Kobbavågen i Os. Fristen for å komme med uttalelse er 30. april 2018.

Det ene alternative innebærer en endeforankret flytebro med seilingsleid i sør, og bygger på tilsvarende prinsipp som Nordhordlandsbroen. Broen er fast innspent i begge ender og ligger i en bue mellom Svarvhelleholmen og Gulholmane. Det andre alternativet er en sideforankret flytebro med seilingsleid i sør. Broen vil ligge i rett linje i samme trasé som det andre brokonseptet.

Klikk på bildet for å se kart

Kartutsnitt over planområdet som dekker Os. Gul og oransje linje viser traseene for de to nye broalternativene. Bildet er hentet fra vegvesenets interaktive karttjeneste (Kartverket, Geodata AS)

Klikk på bildet for å se kart

Kartutsnitt over planområdet som dekker Stord og Tysnes. Gul og oransje linje øverst i utsnittet viser traseene for de to nye broalternativene. Bildet er hentet fra vegvesenets interaktive karttjeneste (Kartverket, Geodata AS)

Harris Advokatfirma har spisskompetanse på kommuneplanlegging.

Ved behov for bistand i forbindelse med denne høringsperioden, kan våre advokater kontaktes.