Kommuneplanens arealdel for Os kommune ligger ute til offentlig ettersyn

3. juli 2019

Plan- og bygningsutvalet i Os kommune vedtok i møte den 13.06.2019 å legge forslag til revidert kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn.
Frist for å komme med merknad er 13.09.2019.


kart hentet fra www.oskommune.no - plankart

Planens rettsvirkning for fremtidig utbygging

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy når det gjelder arealdisponering i kommunen. Ved godkjenningsvedtak for denne planen besluttes det hvordan fremtidig utvikling av arealer i kommunen skal være. Høringsrunden er den muligheten man har til å påvirke hvilke arealer som skal kunne bebygges eller ikke, og til hvilket formål. Søknader om tiltak i strid med planen er avhengig av dispensasjon, som ikke er kurant å få innvilget.  Vi anbefaler derfor grunneiere og andre interessenter å gå gjennom forslaget til ny arealdel i kommuneplanen. Både grunneiere, utbyggere, naboer m.fl. kan inngi merknader.

Hvorfor er det hensiktsmessig med bistand fra advokat?

Harris Advokatfirma AS har lang og god erfaring med å utarbeide innspill til kommuneplaner i ulike kommuner på vegne av våre klienter, det være seg i saker hvor grunneiere eller andre interessenter ønsker å opprettholde eksisterende arealformål i ny plan, eller få arealer utlagt til nye arealformål. Vi kan bistå med innsending av merknader i forbindelse med høringen, herunder vurderinger av mulighetene for å vinne frem med innspillet og hvilke argumenter som kan støtte opp under ønsket arealbruk. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål og/eller ønsker vår bistand til dette.

Saksdokumenter finner du her

I tillegg kan du finne kommuneplanen i kommunens kartløsning www.kartios.no