Kommuneplanens arealdel – Kvam

25. april 2018

Kommunestyret i Kvam behandlet den 25. april forslag til ny kommuneplanens arealdel.

Høringsfrist er 30. juni.

 
kartet er hentet fra www.kvam.no - plankart

Vi anbefaler grunneier å gjennomgå forslaget.

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy når det gjelder arealdisponering og det er ved vedtakelsen av den at det besluttes hvordan fremtidig utvikling av arealer i kommunen skal være. Høringsrunden er en mulighet man som innbygger og grunneier har til å påvirke hvilke arealer som skal kunne bebygges og til hvilke formål. Dersom grunneier ønsker å bygge på sin eiendom, men eiendommen ikke er utlagt til byggeformål i kommuneplanen, er grunneier avhengig av dispensasjon fra planen for å få sine planer realisert. Det er ikke kurant å få dispensasjon. Vi anbefaler derfor grunneier å gjennomgå forslaget til ny arealdel i kommuneplanen.

Hvorfor bistand fra advokat?

Harris Advokatfirma har lang og god erfaring med å utarbeide innspill til rullering av kommuneplaner i ulike kommuner på vegne av våre klienter, det være seg i saker hvor grunneier ønsker å opprettholde eksisterende arealformål i ny plan eller få arealer utlagt til nye arealformål. Dette arbeidet er ofte den utløsende faktor for at grunneier skal få komme i gang med planer for utvikling av egen eiendom.

Vi kan bistå med innsendelse av merknader i forbindelse med høringen, herunder å gi vurdering av om det vil være hensiktsmessig å inngi merknader knyttet til den konkrete eiendom. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker vår bistand til dette.