Korona | Kontantstøtte til rammede virksomheter

28. mars 2020

Tilskuddsordningen for bedrifter som opplever vesentlig omsetningsfall er trådt i kraft, og bedrifter som er stengt ved statlig vedtak kan søke støtte fra det offentlige fra og med den 18. april. Øvrige bedrifter som oppfyller vilkårene kan søke fra og med den 20. april.

Oppdatert: 20.04.2020

Ordningen oppsummert

Etter ordningen gis det bidrag som skal dekke deler av bedrifters uunngåelige kostnader, og den skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020.

Ordningen dekker inntil 90 % av et selskaps uunngåelige kostnader, og kan være et viktig bidrag for å hjelpe selskaper som er hardt rammet av den reduserte aktiviteten i økonomien som følge av pandemien.

Hvem omfattes av ordningen:

Ordningen omfatter bedrifter som er pliktig registrert i foretaksregisteret per 1. mars, er skattepliktig til Norge, har ansatte og driver lovlig virksomhet.

Enkeltpersonforetak er også omfattet, dersom det er hovedinntektskilden for innehaver og det er registrert i enhetsregisteret. For enkeltpersonforetak er det ikke krav om ansatte.

Dersom foretaket er under konkursbehandling eller begjært konkurs, kan foretaket ikke få tilskudd. Det samme gjelder dersom foretaket har sendt melding til retten og bedt om konkursbehandling.

Enkelte selskaper og bransjer er unntatt fra ordningen, enten fordi det er vurdert at de ikke er tilstrekkelig berørt av pandemiens virkninger, eller anses dekket i tilstrekkelig grad av andre ordninger. Dette gjelder:

 • Finansnæringen
 • Elektrisitet- og vannforsyning
 • Olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
 • Private barnehager
 • Flyselskaper

Foretak som er fritatt for skatteplikt omfattes ikke av ordningen, med mindre de driver skattepliktig virksomhet som er skattepliktig etter skatteloven § 2-32 (2).

Vilkår for støtte:

For at et foretak skal kunne få støtte, må det ha hatt et betydelig fall omsetningen og ha uunngåelige faste kostnader. I tillegg må foretaket oppfylle en rekke vilkår knyttet til transparens, notoritet og soliditet.

Omsetningsfallet

For mars må fallet ha vært minimum 20 %, mens det for april og mai må være minst 30 %.

For å vurdere om vilkåret er oppfylt, skal en sammenholde faktisk omsetning i måneden det søkes for med «beregnet normalomsetning» for den samme måneden.

Faktisk omsetning er

 • inntekter fra salg av leverte varer i måneden,
 • inntekter fra salg av utførte tjenester i måneden
 • tilskudd mottatt i løpet av måneden, og
 • inntekt fra utleie av fast eiendom.

Beregnet normalomsetning i mars 2020 finner en ved å justere omsetningen i mars 2019 med foretakets prosentvise endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. For etterfølgende kalendermåneder beregnes fallet på tilsvarende måte.

Nylig etablerte foretak og foretak som nylig er omorganisert kan benytte snittet av foretakets omsetning i januar og februar for å finne månedlig normalomsetning.

Uunngåelige faste kostnader

Det er videre et vilkår at selskapet har uunngåelige faste kostnader. Dette er kostnader som ikke på kort sikt kan reduseres på tross av fall i aktivitetsnivået, slik som:

 • leie av næringslokaler
 • leasing av bil
 • kostnader til lys og varme
 • renovasjon m.m.
 • leie av maskiner, inventar og transportmidler
 • kostnader til revisjon og regnskap
 • kostnader til elektronisk kommunikasjon, porto, mv.
 • enkelte forsikringer
 • netto rentekostnad

Det er et vilkår at avtalen som kostnaden påløper etter var inngått med bindende virkning før 1. mars 2020.

Øvrige vilkår – transparens, notoritet og soliditet

Foretaket som søker kan ikke være under konkursbehandling, ha vært insolvent før koronautbruddet, begjært tvangsoppløst eller konkurs, eller være registrert under avvikling. Det kan ikke foreligge tvangsgrunnlag som gir særskilt dekningsrett i tilskudd, og person med ledende rolle i firmaet kan ikke være ilagt konkurskarantene.

Foretaket må være ajour med betaling av skatter og avgifter per 29. februar 2020 og levering av skattemelding for formues og inntektsskatt for 2018.

Foretaket må dokumentere sitt direkte og indirekte eierskap, ha bankkontonummer som fremgår av bankenes felles Konto- og adresseringsregister.

Det er også et vilkår at foretaket har oppfylt sin opplysnings- og dokumentasjonsplikt ovenfor tilskuddsmyndighetene.

Beregning av kompensasjonen

Kompensasjon = omsetningsfall i % x (uunngåelige faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor

Omsetningsfallet beregnes som omtalt over.

De uunngåelige faste kostnadene settes til det beløp som påløper i måneden det søkes for. Faste uunngåelige kostnader som betales for lenger periode enn en måned, må omregnes til hvor mye som gjelder den aktuelle måneden det søkes for. Kostnader til revisjon, som ofte er høye i mars, april og mai må fordeles likt over hele året, mens leie som for eksempel er betalt for tre måneder må deles på tre for å finne den aktuelle månedens leie.

Kompensasjon = omsetningsfall i % x (uunngåelige faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor

Egenandelen er avhengig av om foretaket er pålagt å stenge av staten: Den er null for foretak som er pålagt å stenge og kroner 10 000 for andre foretak.

Også justeringsfaktoren er avhengig av om foretaket er pålagt å stenge eller ikke. Den er 0,9 for foretak som er stengt etter offentlig vedtak og 0,8 for øvrige.

Beregnet kompensasjon under kroner 5 000 vil ikke bli utbetalt. Av beregnet kompensasjon som overstiger MNOK 30 blir kun halvparten utbetalt, slik at en beregnet kompensasjon på MNOK 40 vil gi en utbetaling på MNOK 35.

Øverste grense for utbetalt kompensasjon er MNOK 80.

Særregler for konsern

Konserner som vil ha rett til samlet tilskudd som overstiger MNOK 30 dersom de søker enkeltvis, plikter å søke tilskudd sammen under ordningen. Konsernet vil da sees som et foretak under ordningen, og konsernet skal bruke tall fra konsolidert konsernregnskap ved beregning. At konsernet plikter å bruke konsolidert regnskap medfører at konserninterne transaksjoner ikke vil telle med ved beregning av for eksempel omsetning og kostnader. Konserner som samlet vil ha rett til tilskudd som ikke overstiger MNOK 30 bør derfor vurdere om det er hensiktsmessig at det enkelte foretak søke for seg selv.

Selskap inngår i konsern dersom det foreligger mer enn 50 % kontroll ved stemmerett mellom selskapene, både ved direkte og indirekte eie.

Søknadsprosessen

Søknad sendes inn elektronisk på https://kompensasjonsordning.no/.

For mars kan en søke nå, mens søknad for april vil kunne sendes inn medio mai.

Før søknadsprosessen bør en gjøre klar følgende opplysninger

 • Tall for måneden det søkes tilskudd for:
  • Faste, unngåelig kostnader
  • Faktisk omsetning
 • Tall for disse tidligere periodene:
  • Omsetning for tilsvarende måned i 2019.
  • Omsetning for januar og februar 2019
  • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trengs kun tall for 2020.

Dokumentasjon skal ikke legges ved søknaden, men en må ha dette tilgjengelig. Myndighetene behandle søknaden ved kontroll mot relevante registre, og vil etterspørre dokumentasjon ved behov eller kontroll.

Utbetaling

Det er vektlagt at utbetaling skal skje raskt, og det er satt en frist på tre uker. Tilskudd som ikke utbetales innen tre uker vil tillegges renter.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker bistand med din søknad, eller om du har spørsmål til ordningen.