Krav til klarhet skapte uenighet i KOFA

14. juli 2017

KOFA sak 2017/36 viser at anskaffelsesregelverkets krav til klarhet kan være krevende å håndtere både for innkjøpere og for KOFA.

Sveio kommune skulle oppføre nybygg og rehabilitere en skole. I konkurransegrunnlaget var  det oppstilt følgende kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav som skapte forvirring blant leverandørene, og uenighet i KOFA:

«Dokumentasjon av Sentral godkjenning tiltaksklasse 2 eller dokumentasjon som kan sannsynliggjøre at lokal godkjenning vil bli gitt i tiltaksklasse 2

Kravet er at tilbyder skal ha den tilstrekkelige faglige kompetanse slik at han kan få de nødvendige tillatelser som kreves etter plan- og bygningslova

KOFA har tidligere slått fast at sentral godkjenning ikke kan kreves som ubetinget kvalifikasjonskrav, og reglene om lokal godkjenning for ansvarsrett var nylig opphevet da Sveio kommune kunngjorde konkurransen.

Dermed var det ikke enkelt å fastslå hvordan kravet skulle oppfylles her, og kommunens tildeling av kontrakt ble påklaget. Klager mente blant annet at kvalifikasjonskravet var ulovlig og konkurransen måtte avlyses.

Flertallet


Flertallet mente at kommunen hadde brukt et kvalifikasjonskrav som brøt med kravet til klarhet. Kvalifikasjonskravet var derfor ulovlig, og konkurransen måtte avlyses.

Mindretallet


Mindretallet var enig i at kravet til dokumentasjon her ikke ga mening, men la vekt på at det var forskjell på dokumentasjonskrav og kvalifikasjonskrav. Selv om det var mangler ved dokumentasjonskravet, ville kvalifikasjonskravet likevel kunne benyttes. Leverandørene kunne uansett ha oppfylt dokumentasjonskravet ved alternativ dokumentasjon, og det var ikke opplysninger om at utformingen av kvalifikasjons- og dokumentasjonskravet har fått potensielle tilbydere til å avstå fra å delta i konkurransen. Dermed pliktet ikke kommunen å avlyse konkurransen.

Viktigheten av klarhet


Mindretallets syn er pragmatisk, og kan forsvares på bakgrunn av en fortolkning av kvalifikasjonskravet isolert sett. Likevel blir det fort vanskelig for leverandørene å vite hva som kreves av kvalifikasjoner på grunn av sammenhengen med dokumentasjonen som kreves. I en slik situasjon virker flertallets syn å ha mye for seg. Hvis en vanlig oppegående leverandør må spørre seg hva innkjøper har ment vil fort kravet til klarhet føre til at konkurransen må avlyses.

Lenke til avgjørelsen finnes her.