Forslag til statsbudsjett 2021. Merverdiavgift – entreprise: forslag til endring for omtvistede krav

9. oktober 2020

Regelverket for fakturering og merverdiavgift for omtvistede fakturakrav fra entreprenør eller verft mot oppdragsgiver har i lang tid skapt en utilsiktet og uheldig likviditetsforflytning mellom partene. Ikke bare må entreprenøren utføre arbeidet og pådra seg de aktuelle kostnadene, men entreprenøren må også fakturere arbeidet og innbetale merverdiavgift til skattemyndighetene.

Oppdragsgiver har derimot kunnet bestride det omtvistede kravet, unnlate å betale kravet samt innberette og få refundert inngående avgift. Konsekvensen har blitt at entreprenøren indirekte har subsidiert oppdragsgiverens krigskasse til behandlingen av tvisten.

Utsatt tidspunkt for fakturering

Regjeringens forslag legger opp til at tidspunktet for når faktura skal utstedes endres slik at entreprenøren ikke plikter å utstede faktura, og dermed beregne og betale merverdiavgift, før arbeidet er fullført. Entreprenøren kan etter forslaget utsette fakturering av omtvistet beløp til uenigheten med oppdragsgiver er avklart. Ved at faktureringstidspunktet flyttes, forskyves også plikten til å beregne og betale merverdiavgift.

Kreditnota ved uenighet

Den endringen som får synes å være av størst betydning for entreprenører er at terskelen for å utstede kreditnota endres for denne type avtaler. Etter forslaget vil en entreprenør som har fakturert etter arbeidets fremdrift kunne utstede kreditnota dersom det etter fakturering oppstår tvist om fakturaens grunnlag eller størrelse. Utstedelse av kreditnotaen vil redusere den betalbare merverdiavgift, eventuelt sikre at entreprenøren får tilbake merverdiavgift entreprenøren har betalt til staten, men som entreprenøren ikke har mottatt fra kunden.

Departementet slutter seg i forslaget til en uttalelse fra Skattedirektoratet om at det av hensyn til en praktisk regel ikke skal oppstilles et krav om at det om at et beløp er omtvistet.

Sluttfaktura

Entreprenøren vil fortsatt ha plikt til å utstede sluttfaktura innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgavetermin da bygge- eller anleggsarbeidet ble fullført. Arbeidet skal ansees fullført senest når kunden tar gjenstanden i bruk. Arbeidet kan imidlertid ansees ferdigstilt tidligere dersom forholdet mellom partene tilsier det. Særlig ved overtakelse med overtakelsesforretning vil arbeidet kunne ansees fullført før det er tatt i bruk.

Dersom entreprenøren mottar delbetaling som knytter seg til utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden, skal entreprenøren etter forslaget fortsatt utstede faktura. Betalingen utløser imidlertid ikke plikt til å fakturere øvrig arbeid etter fremdriften.

Vår vurdering

Etter vår vurdering vil forslaget innebære en betydelig lettelse for entreprenør ved at entreprenøren ikke plikter å beregne og betale merverdiavgift før arbeidet er sluttført, og også får mulighet til å kreve tilbake merverdiavgift som ikke dekkes av kunden. Dette gjør det enda mer aktuelt for entreprenøren å kreve omtvistede krav avgjort av oppmann underveis i byggeperioden, og merverdiavgiftsreglenes påvirkning på balansen mellom entreprenør og kunde i en tvist reduseres.

Entreprenører bør imidlertid være oppmerksom ved kontraktsinngåelsen, og sikre at kontrakten ikke oppstiller strengere faktureringskrav enn det som vil følge av bokføringsforskriften etter regelendringen.