Nå blir det enklere å bygge tilbygg og terrasser – Endringer i byggesaks­forskriften

18. februar 2021

Det har nylig blitt vedtatt endringer i byggesaksforskriften, som gir en utvidet adgang til å gjennomføre tiltak på egen eiendom uten først å måtte søke til kommunen.
Forskriftsendringene trer i kraft 1. mai 2021. Formålet bak forskriftsendringen er at en som eier skal få større frihet til å bygge på egen eiendom, samtidig som kommunene unngår å bruke ressurser på mindre byggesaker.

Tilbygg med rom for varig opphold

Etter dagens regelverk er det adgang til å føre opp mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter uten søknad til kommunen, såfremt tilbygget ikke skal benyttes til beboelse eller varig opphold. Dette vil typisk være tilbygg som skal brukes til bod eller lignende.

Endringene i byggesaksforskriften innebærer at man nå kan føre opp mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan brukes til beboelse og varig opphold uten å måtte søke til kommunen. Rom for beboelse vil typisk være stue, soverom, kjøkken eller bad.

Det oppstilles visse begrensninger i form av at tilbygget må være understøttet, og ikke kan overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.

Terrasser

Dersom en i dag ønsker å oppføre en terrasse til boligen sin, som er mer enn 0,5 meter over bakken vil dette være søknadspliktig. Forskriftsendringen innebærer at det nå vil være lovlig å føre opp terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen. Terrassen kan strekke seg inntil fire meter fra bygningens fasadeliv, men kan ikke være overbygd.

Videre er det et krav at avstanden til nabogrensen er minimum én meter. Avstandskravet på én meter muliggjør at man også i tettbebygde strøk kan bygge seg terrasse.

Meldeplikt

Dagens lovgivning oppstiller et krav om plikt til å melde inn tiltak som er unntatt søknadsplikt etter at tiltaket er bygget, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Meldeplikten videreføres også etter forskriftsendringen. I tillegg presiseres hva slags opplysninger meldingen skal inneholde. 

Det er i dag ingen frist for å informere kommunen om tiltaket. Den nylig vedtatte forskriftsendringen endrer dette, og oppstiller en plikt til å melde fra til kommunen om tiltaket og plasseringen senest innen fire uker etter at det er ferdigstilt.

Søknadspliktig eller ikke?

En forutsetning for at tiltaket er unntatt fra kravet om søknadsplikt er at tiltaket er i samsvar med regelverket for øvrig, herunder gjeldende arealregulering. Det er den som ønsker å bygge som har ansvar for å avklare hvorvidt tiltaket er søknadspliktig, og kontrollere at tilbygget og/eller terrassen er i samsvar med regelverket for øvrig. Før en går i gang med byggearbeidet er det derfor viktig å sjekke gjeldende lov- og arealregulering for området en bor i. Dette gjelder ikke minst f eks i strandsonen der det i utgangspunktet er byggeforbud.  

Våre advokater har spesialkompetanse innenfor plan- og bygningsrett, og bistår gjerne med å klarlegge hvorvidt tiltaket er søknadspliktig eller ikke.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål, så skal vi hjelpe deg.