Ny dom i strandsonesak

23. februar 2023

Det er i ny dom slått fast at Bergen kommune ikke kunne fatte vedtak om pålegg om riving av brygge. Det forhold at en meldingssak ikke finnes i byggesaksmappen, betyr ikke at byggemelding ikke er innsendt.

Ikke bevist at bryggen er ulovlig oppført

Hordaland tingrett har den 16.02.2023 avsagt dom om forvaltningens pålegg om riving av en brygge på 74 m2 i Bergen kommune er ugyldig da det ikke er funnet bevist at bryggen er ulovlig oppført. Harris Advokatfirma AS v/advokat og partner Ingrid Sævold Moe, bistod eier av eiendommen på Hjellestad, West Coast Invest AS, i saken.

Bakgrunn

Retten la til grunn at tidligere eier oppførte bryggen på 74 m2 i perioden mellom 1970 og 1978.

I 2011 var bygningsmyndighetene på befaring på eiendommen. I 2020 ba kommunen om adgang til eiendommen, for å vurdere om det forelå forhold i strid med plan- og bygningsloven. Kommunen la i etterkant til grunn at de ikke fant dokumentasjon i sitt arkiv om bryggen. I november 2020 sendte kommunen varsel om pålegg om riving og tvangsmulkt. I desember 2020 traff kommunen vedtak om retting og tvangsmulkt, herunder at bryggen måtte rives. Vedtaket ble påklaget, men stadfestet av Statsforvalteren i Vestland i juli 2021.

Ikke bevist at bryggen er ulovlig oppført

Retten kom frem til at bryggen var meldepliktig etter bygningsloven av 1965 § 84, men  det at en meldingssak om bryggen ikke finnes i mappen til eiendommen i byggesaksarkivet, er slik retten så det  ikke ensbetydende med at melding ikke ble sendt. Dette fordi det er «høyst usikkert om alle byggemeldinger som ble sendt på 70-tallet rutinemessig ble arkivert av kommunen», jfr dommen side 15. Usikkerheten rundt hva som ble arkivert må forvaltningen bære risikoen for, det er forvaltningen som har bevisbyrden og bevistvilen må gå ut over forvaltningen.

Konklusjonen ble derfor at bryggen ikke er ulovlig oppført og at pålegg om riving og tvangsmulkt er et ugyldig vedtak.

Du kan lese hele dommen her: Dom- Gyldighet av forvaltningsvedtak om rivning av brygge