Rett til å montere elbillader – er det bare å gå i gang?

25. januar 2018

Det blir flere og flere elbiler. Stortinget har gjennom eierseksjonsloven som trådte i kraft 1. januar, gitt seksjonseiere i et sameie rett til å anlegge ladepunkt for elbil eller ladbar hybrid i tilknytning til en parkeringsplass vedkommende disponerer.

Kostnaden er det i utgangspunktet den enkelte seksjonseier som må ta. Er det bare å gå i gang å montere elbillader nå da?

 

Kan styret nekte?

 

Loven sier at en må innhente samtykke fra Styret. Styret kan bare nekte montering hvis de har en saklig grunn.

Det sies ikke noe om hva som er «saklig grunn».

Det som i alle fall må ligge i dette er at det er styret som må påvise en saklig grunn for å nekte.

Det vil si at de må begrunne hvorfor en eventuelt ikke kan montere elbillader.

Det må også være klart at styret må ha en meget god begrunnelse.

Den vanligste begrunnelsen er antakeligvis at lading av elbil medfører brannfare.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har imidlertid gjort grundige tester. På deres nettsider konkluderer DSB med at:

«… elbiler ikke representerer en høyere fare enn fossile biler – det arter seg bare på en annen måte».

Brannfare er altså ingen saklig grunn.

At styret ikke liker elbiler er klart nok heller ingen saklig grunn.

 

En svært praktisk problemstilling er om det er saklig grunn å nekte hvis det elektriske anlegget er gammelt og/eller underdimensjonert for elbillading og derfor må oppgraderes helt eller delvis.

Dette må avgjøres etter en totalvurdering i hvert enkelt tilfelle hvor en ser på hvor gammelt anlegget er (er det modent for utskiftning uansett?), hvor mange elbiler det er i sameiet, hvor store kostnader utskiftningen medfører osv.

Må hele anlegget skiftes og det er forbundet med betydelige kostnader, kan styret tenkes å ha saklig grunn.

Om dette er en saklig grunn vil variere fra sameie fra sameie.

 

Nekter styret, må en trolig gå til sameiermøtet for å få samtykke i at anlegget skal skiftes ut. I de aller fleste tilfeller vil en slik utskiftning kunne bestemmes med alminnelig flertall, hvis ikke sameieavtalen bestemmer noe annet.

 

Positivt for sameiet

 

Tilrettelegging for elbiler er positivt for sameiet. Utover å bidra til et bedre miljø og få et oppgradert el-anlegg, vil boligen få en verdiøkning og bli mer attraktiv ved senere salg.

Om sameiermøtet vedtar oppgradering vil utgiftene bli regnet som en felleskostnad som skal fordeles etter sameiebrøken om ikke annet er bestemt.

Sameiet må også ta stilling til hvem som skal betale for strømmen – brukerne av anlegget eller fellesskapet.

 

Lovendringen er positiv. Det er likevel ikke bare å gå i gang for den enkelte sameier. Gjennomføringen av lovendringen hviler i stor grad på de enkelte sameier, og deres evne og vilje til å legge til rette for lading.

 

Ta kontakt med våre tilknyttende advokater hvis du har spørsmål.