Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler

21. oktober 2022

Hovedformålet med planprogrammet er å sikre en samlende byutvikling for bydelssentrene sentralt i Åsane.
Planprogrammet ligger nå til offentlig ettersyn.
Merknadsfrist er 20. november 2022.

Kompakt gåby med gode kvaliteter og blå-grønne arealer

Det strategiske planprogrammet for Åsane (heretter referert til som SPPÅ) skal gi føringer for å gjøre Åsane sentrale deler til en kompakt gåby med gode kvaliteter og blå-grønne arealer.

Oversiktsbilde
Bilde: Bergen kommune.no

Forslaget er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, seksjon Kommuneplan, i Bergen kommune. SPPÅ er forankret i årsoppdrag til Plan- og bygningsetaten for 2018-19, hvor det er formulert et oppdrag om å «Utvikle en strategi for byreparasjon med Åsane bydel som pilot».

Hvorfor bør grunneiere sette seg inn i planprogrammets innhold – og om nødvendig; benytte sin mulighet for medvirkning?

Det strategiske planprogrammet er overordnet, og peker på prinsipielle løsninger som ligger til grunn for en utvikling i tråd med kommuneplanens arealdel. Detaljer og juridiske bindinger må avklares i oppfølgende reguleringsplaner, men det samlede plangrepet for området mht. lokalisering og utvikling av den offentlige tekniske-, blågrønne- og sosiale infrastrukturen, er ment avklart i planprogrammet.

Et slikt overordnet plangrep vil derfor med sikkerhet bli styrende for den videre utviklingsposisjon for hver enkelt grunneier.

Forslaget til SPPÅ gir fire hovedgrep for overordnet utvikling – som hovedsakelig innebærer;

1. Gi plass til vann

 • Sikre eksisterende vannflate for Liavatnet og Forvatnet.
 • Åpne Dalelva gjennom C-tomten.
 • Ved flytting av riksvegfunksjon (E39) skal det bli sett på ytterligere åpning av kulvertstrekninger i Midtbygdavasssdraget.
 • Sikre at håndtering av overvann får mest mulig åpne løsninger som er en positiv og tilgjengelig kvalitet i blågrønn struktur og byrom.

2. Aktivere byrom og grønne strukturer som grunnlag for attraktivt byliv

 • Etablere bydelspark med vassdrag, turveg og møteplasser.
 • Etablere et bytorg sentralt.
 • Sikre finmaska og bymessige sentrumsgatenett.
 • Forbindelser til kulturlandskap og eksisterende grønnstruktur må bli mer tilgjengelig.

3. «Skape god balanse mellom ulike formål; bustad, næring og tjenesteyting» 

 • Handel skal konsentreres i sentrumskjerne og det nærmeste kvartalet til bybanestopp.
 • Nye kommunale tjenester må plasseres slik at det blir skapt nye attraktive arenaer sentralt.
 • Flere boliger innenfor byfortettingssonen.
 • Boligutvikling i ytre fortettingssone må ha gode gangforbindelser til sentrum.
 • Sosial bærekraftig byutvikling.

4. «Bygge en fotgjengervennlig by gjennom omfordeling av samferdselsareal»

 • Fotgjengere må prioriteres framfor andre transportgrupper.
 • Riksvegfunksjon i Åsanevegen må flyttes utenom Åsane sentrum.
 • Vegstrekninger må gjøres om til kollektivgater.
 • Det må bli lagt til rette for sykkeltrafikk internt i Åsane bydel.
 • Bybane må være et premiss for endret mobilitetsmønster.
 • Parkeringsbehov må løses i fellesskap slik at sentrale uterom blir frigjort til attraktive byrom og bytuvikling.

Selve forslaget til strategisk planprogram for Åsane sentrale deler består av tre deler;

 1. Mål og rammer – Beskriver hensikt og mål, samt Åsanes karakter, muligheter, utfordringer og viktige rammer for byutvikling.
 2. Byplangrep – Strategi for en helhetlig byutvikling med planfaglige anbefalinger og forslag til hovedgrep.
 3. Videre planprosess og gjennomføringsfase – Redegjør for oppfølgingsoppgaver som bør startes for å følge opp det strategiske planprogrammet, samt hvilke temaer som bør undersøkes og utredes i de etterfølgende planarbeider.

Her finner du Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler.

Hvorfor bistand fra advokat?

Med spisskompetanse på reguleringsplaner, eiendoms- og byutvikling, kan Harris bistå i reguleringsprosesser, samt med særskilt kartlegging av planprogrammets virkning og konsekvenser for grunneier(e), og eventuell inngivelse av merknad innen fristen, 20.november 2022. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål og/eller ønsker vår bistand til dette.