Styremedlemmers ansvar ved brudd på offentligrettslige regler

7. mars 2018

Styremedlemmer kan idømmes erstatningsansvar for tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører selskapet eller andre, jf. aksjeloven § 17-1.

«Vi har sett en økning i antallet styreansvarssaker den siste tiden»

Spørsmålet om ansvar må vurderes med utgangspunkt i de oppgavene og ansvar som lov og vedtekter pålegger styret. Tilsvarende gjelder for daglig leder. Det er i utgangspunktet det aktuelle selskap som svarer for det tapet en kontraktspart er blitt påført. Personlig ansvar utenfor kontrakt fordrer derfor etter rettspraksis at det foreligger spesielle forhold, jf. Rt-1991-119:

«Dersom kreditor ikke får dekning gjennom disse [aksjeselskapets] midler, må det derfor kreves noe spesielt for at han skal kunne skjære gjennom ansvarsbegrensningen og søke dekning hos (…) styremedlemmene som har stått for ledelsen av selskapet»

Styret er imidlertid selskapets øverste ledelse og har således også et overordnet ansvar for å sikre at virksomheten som utøves, og produkter som selges, er i samsvar med gjeldende regelverk. Styret kan da også bli ansvarlig for tap som andre lider som følge av selskapets brudd på slike regler.

Ny dom

I en ny avgjørelse fra Frostating lagmannsrett (LF-2017-105098) ble det ilagt erstatningsansvar for styreleder og styremedlem/daglig leder etter at selskapet hadde innført og levert en nybygget fritidsbåt til 2 800 000 kroner til kunde, uten at det forelå riktige offentligrettslige godkjenninger for båttypen.

Lagmannsretten så det slik at både styrelederen og daglig leder (som også var styremedlem) hadde lovpålagte plikter til å påse, ikke bare at selskapet drives slik at selskapskapitalen opprettholdes og at aksjeeierne gis gevinst og avkastning på sin investering, men også at selskapet drives i samsvar med lov og forskrift, herunder at de varer som selskapet leverer er lovlige i det markedet de er ment for. Om styremedlemmene ikke har engasjert seg i disse oppgavene, har de etter omstendighetene ikke overholdt sin plikt etter aksjeloven.

Dersom styret selv ikke har kunnskap eller forutsetninger for å vurdere om selskapet driver i samsvar med gjeldende regelverk må styret, for å være ansvarsfri, iverksette tiltak som er egnet til å sikre at selskapet overholder gjeldende regelverk.

Ta kontakt

Harris har erfaring med å bistå selskaper med gjennomgang av selskapets forhold og vurdering av handlingsalternativer, vurdering av styrets ansvar og plikter, spørsmål knyttet til egenkapital og lånetransaksjoner, samt oppbud og konkurs.

Dersom du har spørsmål og ønsker å få råd ta kontakt med våre tilknyttede advokater.