Bolig- og fritidseiendommer

I bebygde områder er det behov for veier, gang- og sykkelveier, kraftlinjer, fiberledninger, vann- og avløpsanlegg, med mer. Det skjer derfor ofte at boligeiendommer og fritidseiendommer blir utsatte for ekspropriasjon. I noen tilfeller er det kun rettigheter eller mindre striper fra eiendommens ytterkant som ønskes ervervet, i andre tilfeller forsvinner mesteparten av hagen, mens i de mest omfattende tilfellene eksproprieres hele eiendommen.

Krevende for grunneier

Uansett hvor stort eller lite areal som ønskes ervervet kan situasjonen oppleves som krevende for en grunneier. Bolig- og fritidseiendommer har ofte begrenset areal, og en ønsker normalt ikke å gi fra seg verken hage eller beplantning.

Vi bistår

I noen tilfeller bistår vi grunneiere med å unngå ekspropriasjon. I de tilfellene hjelper vi eksempelvis med å inngi merknader til reguleringsplaner, å påklage planvedtak eller ekspropriasjonsvedtak, eller å bestride ekspropriasjonsvedtakets gyldighet i retten.

Vi bistår også ofte med å forsøke å få til avbøtende tiltak, som oppføring av murer eller støyskjermer, flytting av busker og beplantning og å redusere anleggsområdet.  Dette ofte som ledd i en avtale.

Erstatning

I de fleste sakene er erstatningen et hovedtema. Grunneierne skal ha erstatning for tap av areal, erstatning for bygninger som må rives, erstatning for ulemper på gjenværende areal, tap av beplantning og ulemper i anleggsperioden. Vi bistår i forhandlingene med eksproprianten. Dersom en ikke oppnår enighet så bistår vi i skjønnssaken for fastsettelse av erstatningen.

I artiklene under har vi forsøkt å samle noen av de viktigste tema som går igjen når det er aktuelt å erverve striper fra eiendommer og ved innløsning av tomter.

Se også våre artikler om ekspropriasjonsprosessen og om hvordan erstatningen skal fastsettes.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.