Bolig- og fritidseiendommer

Ekspropriasjon av striper fra bebygde eiendommer

Når det skal bygges fortau, sykkelveier, utvidelser av veien og lignende er det ikke uvanlig at grunneier må avstå mindre arealer, «striper», fra sin eiendom.

Ikke markedsverdi

En slik «stripe» vil typisk kunne være en mindre hageflekk. Stripen vil i mange tilfeller ikke ha noen selvstendig markedsverdi, da det normalt er ingen som er interessert i å kjøpe denne typen mindre arealer.

Det betyr imidlertid ikke at denne «stripen» ikke har noen verdi.

Differanseprinsippet

I slike tilfeller skal rette fastsette erstatning etter det såkalte differanseprinsippet.

Med dette menes at erstatningen skal fastsettes til differansen mellom eiendommens verdi med og uten det avståtte arealet.

Verdien av arealet varierer da veldig. Det blir da ikke alltid relevant å se på de gjennomsnittlige tomteprisene i området.

Konkret vurdering

Det må vurderes konkret hvilken betydning arealet har for denne konkrete eiendommens verdi.

Eksempelvis vil tomtens parkeringsplass ofte ha mer verdi enn et uopparbeidet areal på baksiden av huset. Tap av sentrale ting som parkeringsplass, hage, uteplass og lignende kan medføre at erstatningen må utmåles på bakgrunn av hva det vil koste å opparbeide nytt tilsvarende sted. I andre tilfeller er det ikke mulig å erstatte arealet, og eiendommens verdi synker betydelig.

Tapt utbyggingsmulighet?

I tillegg til den funksjonen arealet har i dag, må en også se på om tap av areal kan få betydning for en mulig fremtidig utnyttelse av eiendommen. Det er i slike tilfeller ikke nødvendig at grunneier selv ville ha bygget ut ytterligere, det vesentlige er om det ville vært mulig å gjøre det med en gevinst, og om en nå mister den muligheten.

Tilbudet fra ekspropriant

Ofte opplever en at den som har behov for arealet, eksempelvis Statens Vegvesen eller Fylkeskommunen, tilbyr lik erstatning til alle grunneierne som blir berørt, uavhengig av hva slags areal de erverver fra den enkelte eiendom. Tilbudene er ofte også lave i forhold til tomteprisene i området. Det kan da lønne seg å forhandle om prisen ut fra den konkrete verdien det aktuelle arealet har for den spesifikke eiendommen.

Tilpasninger

I mange tilfeller kan det også være aktuelt å få til tilpasninger eller tiltak i forbindelse med forhandlingene. Dette kan gjelde oppføring av gjerder eller murer, planering av areal, flytting av uteplasser, støyskjerming, opparbeidelse av avkjørsler, med mer. Eller det er aktuelt å diskutere hvordan tiltaket skal gjennomføres, og sikre at en fremdeles har tilgang til eksempelvis parkering i hele anleggsperioden.

Bistand

Husk at du som grunneier har krav på å få dekket kostnader til juridisk bistand i forbindelse med en ekspropriasjonsprosess. Dette gjelder normalt også under forhandlingene før ekspropriasjon eventuelt igangsettes.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende telefonsamtale.

Se også vår generelle artikkel om prinsippene for fastsettelse av erstatning og vår artikkel om ekspropriasjon fra landbrukseiendommer.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.