Mer om ekspropriasjon

Verdsettelsesprinsippene

Det følger av Grunnloven § 105 at enhver som må avstå grunn ved tvang har krav på full erstatning. De nærmere prinsipper for hva som utgjør «full erstatning» følger av ekspropriasjonserstatningslovens bestemmelser med tilhørende rettspraksis.

Man har kun krav på å få erstattet det økonomiske tap man blir påført som følge av ekspropriasjonsinngrepet. Tort og svie får man imidlertid ikke erstattet.

Salgsverdien

Dersom salgsverdien for arealet som avstås gir høyest erstatning, er det denne som skal benyttes. Utgangspunktet ved vurderingen av salgsverdi er hva man kan anta at vanlige kjøpere vil gi for eiendommen ved et frivillig salg.

Det utmåles normalt salgsverdi for eksempelvis ubebygde boligtomter, arealer i tilknytning til næringsarealer, og lignende.

Bruksverdien

Bruksverdien er den avkastningen en kan få på eiendommen uten å selge den. I noen tilfeller er bruksverdien høyere enn salgsverdien. Det gjelder eksempelvis dyrket mark, skogarealer og arealer som er aktuelle å leie ut til andre, eksempelvis parkeringsarealer. Bruksverdien beregnes ut fra en årlig verdi som kapitaliseres for å finne den totale verdien av arealet.

Gjenanskaffelsesverdi

I noen særlige tilfeller vil ekspropriaten kunne ha krav på å få erstatningen utmålt på bakgrunn av kostnadene med å kjøpe noe tilsvarende.

Dette gjelder eksempelvis ved innløsning av bolighus. Se mer om dette i vår artikkel om innløsning av bolig og fritidsbolig.

Stripeekspropriasjon

I noen tilfeller har arealet som må avstås ikke en selvstendig verdi. Det er gjerne tale om erverv av en stripe av en bebygd eiendom. Verdien fastsettes da på bakgrunn av eiendommens verdi før og etter inngrepet. Hvor viktig arealet er for eiendommen vil da ha betydning. Se mer om dette i vår artikkel om erverv av arealer fra boligeiendommen.

Ulempeerstatning

Avståelse av et areal kan medføre ulemper for en eiendom. Eksempelvis mister eiendommen parkeringsareal eller drikkevannskilde for beitedyr. I andre tilfeller kan det oppstå ulemper som økt støy og forurensing ved at det oppføres vei tett ved boligen, eller tap av sol eller utsikt. Slike ulemper kan gi rett på erstatning etter nærmere vilkår.

Fordeler

Også fordeler som medfører verdiøkning på gjenværende eiendom kan komme til fradrag ved erstatningsutmålingen.

Advokatbistand

Som nevnt over har den berørte grunneier en grunnlovfestet rett til full erstatning. For å kunne sikre at det ytes full erstatning vil det være viktig at alle forhold som kan ha betydning for et erstatningskrav kommer tydelig frem. Vi i Harris Advokatfirma vil alltid yte vårt beste for at du som berørt grunneier skal få riktig erstatning.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende telefonsamtale.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.