Byggefasen

Byggeleder

Byggeleder engasjeres normalt av byggherren og har som oppgave å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren(e) i produksjonsfasen. Byggelederen vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen.

Ansvarsområde

Et byggelederoppdrag går overordnet ut på å ivareta oppdragsgivers interesser i prosjektet, blant annet teknisk, fremdriftsmessig og økonomisk kontroll og oppfølging. Som eksempler på byggeleders oppgaver kan nevnes avholdelse av byggemøter, utarbeidelse av rapporter om økonomi, framdrift, avvik e.l., attestasjon på timelister og på fakturaer, arrangere og delta i befaringer for kontroll, delovertagelse, overtagelse, reklamasjon, osv.

NS 8403 – Standard byggeledelse

Standardkontrakten for byggelederoppdrag, utarbeidet av Norsk Standard, NS 8403 inneholder nyttige regler. Kontrakten er særlig aktuell dersom byggherren engasjerer en ekstern profesjonell byggeleder. Byggelederen skal oppdage og varsle om avvik av betydning og om hvilke tiltak som bør iverksettes.

Erstatningsansvar for byggelederfeil

Byggelederen kan komme i erstatningsansvar hvis han ikke oppdager og tar tak i forhold som han burde ha oppdaget og kunne ha gjort noe med. Vilkårene for at det skal foreligge erstatningsbetingende «byggelederfeil» er at det foreligger kontraktsbrudd og at dette skyldes at byggelederen ikke har opptrådt faglig forsvarlig eller aktsomt.

Selv om byggelederen har gjort feil, skal oppdragsgiveren først forsøke å få entreprenør/prosjekterende til å utbedre egne feil før krav kan rettes mot byggelederen. Det er kun det resterende tapet, dvs. tapet som ikke faller bort som følge av utbedringer, som kan kreves erstattet av byggelederen.

Ansvarsbegrensning

Standardkontrakten NS 8403 inneholder beløpsmessige begrensninger i byggelederens erstatningsansvar. Dersom en byggeleder blir engasjert uten at NS 8403 blir gjort til en del av kontrakten, vil byggelederen ikke være beskyttet av disse ansvarsbegrensningene – med mindre andre konkrete begrensninger er avtalt.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.