Vi må utnytte potensialet i det vi allerede har!

3. juli 2024

En av de største truslene for naturmangfoldet er nedbryting av urørt natur. Et sentralt spørsmål er hvordan vi fortsatt kan ha og utvikle boliger og infrastruktur, uten at naturen og det biologiske mangfoldet forringes ytterligere.

Gjennom standardiseringsarbeid legges det til rette for å sikre en bærekraftig utvikling både nasjonalt og globalt.

EU Green Deal

EU har via strategien «EU Green Deal» tatt initiativ til mange bærekraftige tiltak. Gjennom rapportering og nye regler legges det til rette for å kartlegge, utnytte og gjenbruke det som allerede er skapt. Formålet er å synliggjøre og muliggjøre at:

  • Bærekraft er lønnsomt
  • Sirkulær økonomi bidrar til å redusere avfall og påfølgende skader på miljøet
  • Europas natur og biologiske mangfold skal bevares og gjenopprettes

Les mer om The European Green Deal her

Her er noen av de nyeste initiativene som er relevante for fast eiendom

Bærekraftig oppgradering og ombygging av eksisterende bygninger

Effektiv utnyttelse av eksisterende bygningsmasse er en sentral bærebjelke i arbeidet for bærekraft. Høsten 2023 publiserte EU standarden (NS-EN 17680:2023), som er et verktøy for kartlegging av mulighetene for bærekraftig oppgradering og ombygging av eksisterende bygninger.

  • Vi må forstå materialenes kretsløp for å kunne utnytte materialet bærekraftig måte, og gjøre korrekte levetidsberegninger. Hele eiendomsbransjen må beregne livssykluskostnad (LCC) og foreta livsløpsvurdering (LCA) i forbindelse med planlegging og prosjektering av sine prosjekter.

Sirkulære løsninger for møblering av bygg

Denne våren lanserte EU et prosjekt for sirkulære løsninger for møblering av bygg. Arbeidsgruppen har tydelige norske innslag, og det jobbes for en egen europeisk standard på feltet.

  • Kan du gjenbruke møblene du allerede har på kontoret, leie, eller kjøpe brukte møbler, selv om ditt foretak flytter til nye lokaler? Kan du reparere eller oppgradere de møblene du allerede har?

Globalt standardiseringsarbeid for biologisk mangfold

Vi er avhengig av naturen, og det biologiske mangfoldet er truet over hele verden. Nå er det satt i gang et globalt standardiseringsarbeid for å utvikle prinsipper, rammeverk, krav, veiledning og støtteverktøy slik at virksomheter kan øke sitt bidrag til en bærekraftig utvikling, som ikke forringer naturmangfoldet ytterligere.

  • Standard Norge følger det internasjonale standardiseringsarbeidet tett, og vil kunne legge til rette for nasjonale standarder tilpasset norske forhold.

Vi håper og tror at EUs initiativer og nye rammeverk gis et konkret innhold som virksomheter kan forholde seg til, og som bidrar, bedrer og restaurerer en bærekraftig utvikling.