Dom fra Høyesterett | Straff og erstatning ved deling av nakenbilder og krenkende bilder

11. juni 2024

Ny dom fra Høyesterett – HR-2024-999-A – gir veiledning om straffeutmålingen og nivået på oppreisningserstatning ved deling av nakenbilder og andre krenkende bilder.

Bakgrunn for dommen

En mann hadde skaffet seg innloggingsopplysninger til kvinnelige brukerkontoer på Snapchat, Facebook og Instagram gjennom passordlekkasjer på internett. Opplysningene ble brukt til å logge seg inn på profilene og dele til sammen 32 bilder av 14 ulike kvinner, hvorav én av kvinnene var mannens daværende samboer. Bildene, som viste kvinnene i forskjellige seksualiserte positurer med og uten undertøy, ble delt med fem personer på Snapchat og e-post. På mange av bildene var kvinnenes ansikt synlig og lett gjenkjennelig. De fleste bodde også på samme tettsted.

Høyesterett uttalte at et veiledende utgangspunkt for deling av ett eller et fåtall seksualiserte bilder er ubetinget fengsel i 60 til 90 dager. I dette tilfellet var delingen betydelig mer omfattende, som samlet sett måtte medføre at overtredelsene anses som grove. Høyesterett anså at riktig samlet straff for bildedelingen, ville ligge på i overkant av åtte måneder fengsel.

Mannen hadde tilstått forholdene, og ble derfor gitt et fradrag i straffen. Høyesterett fant derfor at en passende samlet straff var syv måneders fengsel i dette tilfellet.

Oppreisningserstatning

13 av de 14 fornærmede fremsatte krav om oppreisningserstatning. Høyesterett tok utgangspunkt i at oppreisningen må utmåles individuelt og til en engangssum som retten finner rimelig. Det forelå ingen høyesterettspraksis som det var naturlig å sammenligne direkte med. Høyesterett foretok derfor en helhetsvurdering ut fra de sentrale prinsippene for utmåling av oppreisningserstatning, hvor det legges vekt på handlingens objektive grovhet, skyldgraden til skadevolder, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen, samt arten og omfanget av skadevirkningene.

Med særlig vekt på bildets art og tillitsbruddet delingen representerte, ble den tidligere samboeren tilkjent kr. 45 000 i oppreisning. For kvinnen som figurerte på et av de mest seksualiserte bildene, fant retten at kr. 35 000 var et passende nivå. De øvrige fornærmede ble tilkjent kr. 25 000 hver.

Dommen gir veiledning om straffenivået, så vel som oppreisningsutmålingen ved deling av krenkende bilder.