Byggefasen

Endringsordresystemet

Byggeprosjekter er komplekse og krever i stor grad spesialtilpassede løsninger. I de fleste entrepriseprosjekter oppstår det på et tidspunkt behov for endringer eller justeringer av opprinnelige planer. Derfor inneholder så godt som alle standardkontraktene i NS-systemet ulike regler om byggherrens rett til å pålegge endringer underveis.

Rett til å pålegge endringer

Byggherren vil normalt ha rett til å beslutte endringer i kontraktarbeidet. Endringer kan gå ut på at entreprenøren skal utføre mer, mindre eller noe annet enn det som opprinnelig var avtalt. Dersom en endring vil utløse krav på fristforlengelse hos entreprenøren kan byggherren pålegge entreprenøren å overholde de opprinnelig avtalte tidsfristene. Slike endringer kalles normalt forsering.

Begrensninger i endringsadgangen

Retten til å pålegge endringer er kvantitativt begrenset til maksimalt 15 % netto tillegg til kontraktsummen. Tilsvarende er retten til å pålegge endringer kvalitativt begrenset til å stå i sammenheng med og ikke være av vesentlig annen art enn kontraktarbeidet. Gjøres det negative endringer (å trekke arbeidsoppgaver eller -omfang ut av oppdraget) som netto samlet utgjør mer enn 15 % av opprinnelig kontraktssum, vil hele den negative endringen utgjøre en delvis avbestilling av oppdraget.

Regulær og irregulær endringsordre

Pålegg om endringer fra byggherre til entreprenør skal gis ved bruk av en formell skriftlig endringsordre. Normalt benyttes et standardisert skjema.

Byggherren kan også gi pålegg som entreprenøren plikter å følge uten at pålegget gis ved en formell endringsordre. Slikt pålegg kalles irregulær endringsordre. I slike situasjoner er det entreprenøren som aktivt må sørge for at situasjonen bringes inn under endringshåndterings-systemet dersom entreprenøren mener pålegget utgjør en endring. Entreprenøren må altså varsle byggherren om at pålegget anses som en endring og de konsekvensene det utløser.

Oppmannsavgjørelse

Enkelte av standardkontraktene inneholder en tvisteløsningsmekanisme hvor partene kan oppnevne en oppmann som skal vurdere om det foreligger en endring. Oppmannens avgjørelse skal følges inntil avgjørelsen blir fraveket ved dom eller avtale. Dersom ingen av partene bringer saken inn for domstolene inne seks måneder etter oppmannens avgjørelse blir avgjørelsen bindende.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.