Avvikling av skatteamnesti?

14. mai 2021

Regjeringen varsler i nasjonalbudsjett at de vurdere å gjøre endringer i ordningen med skatteamnesti/ frivillig retting. Det følger av en omtalesak i revidert nasjonalbudsjett.

Den som frivillig retter uriktige opplysninger som er lagt til grunn ved skattefastsettelsen slippe tilleggsskatt, selv om de uriktige opplysningene har medført at det er fastsatt for lav skatt. Dette følger i dag av skatteforvaltningsloven § 14-4. Ordningen har fått mye omtale fordi nordmenn med formue skjult i skatteparadiser har kunnet bringe formuen hjem uten risiko for noen type reaksjon fra myndighetene.

Regjeringen varsler i revidert nasjonalbudsjett uttalt at de ønsker å avvikle ordningen i sin nåværende form. Bakgrunnen er at regjeringen mener at stadig bedre internasjonalt samarbeid gjør det vanskeligere å holde formuer og inntekter skjult i utlandet. Det kan derfor stilles spørsmål om hvor frivillig de angrende synderne som henvender seg til skatteetaten egentlig er. Staten har heller ikke like stort behov for den skattepliktiges medvirkning til å avdekke formue og inntekter i utlandet. Regjeringen har derfor pålagt Finansdepartementet og Skatteetaten å vurdere endringer i ordningen.

Det blir spennende å se hvordan en endring blir utformet. Regelen, slik den er utformet i dag, har ikke bare lagt til rette for å bringe utenlandsformuer hjem til beskatning. Den har også en viktig funksjon ved at den som oppdager feil eller forglemmelser i sin egen skattefastsettelse kan henvende seg til skattemyndighetene uten å frykte pønale reaksjoner. En må håpe at den ny regel ivaretar den sistnevnte funksjonen.

Når endringen kommer er uvisst, men det er varslet at et forslag skal gjennom en ordinær høringsrunde før den sendes Stortinget for behandling.

For den som går og lurer på om formue eller inntekt i utlandet burde vært oppgitt til beskatning, gir den varslede regelendringen et tydelig incitament til å heller handle før en senere. Ta gjerne kontakt vi har Harris Advokatfirma dersom du ønsker bistand eller råd knyttet til hvordan du skal gå frem med dette.