Bjørnafjorden kommune har lagt ut KDPA Bjørnafjorden Vest på begrenset høring

30. juni 2021

Bjørnafjorden kommune har nå lagt utkast til ny arealplan for Os-delen av Bjørnafjorden kommune ut til begrenset høring. Merknadsfrist er 1. september 2021.

Endringer i planforslaget

Det går frem av kommunens høringsnotat at de siste endringene i planen er gjort for å komme overordnet myndighet i møte, og få en plan som kan godkjennes.  Det er altså foretatt endringer i planforslaget siden planforslaget var på høring sist. Vi vil anbefale grunneiere i tidligere Os kommune å undersøke hvordan endringene i planforslaget påvirker deres eiendommer.

Kommunedelplanens arealdel (KDPA) viser nåværende og fremtidig arealbruk i denne delen av kommunen, og er sammen med planbestemmelsene til KDPA rettslig bindende. KDPA er m.a.o. styrende for all arealbruk i det området i kommunen som er omfattet av kommunedelplanen. Det å gi innspill er derfor en viktig mulighet for grunneiere, innbyggerne og andre interessenter til å være med å påvirke den fremtidige arealbruken i kommunen.

Bildet er hentet fra https://bjornafjorden.kommune.no/

Hvorfor bistand fra advokat?

Harris Advokatfirma AS har lang og god erfaring med å utarbeide innspill og merknader i ulike planprosesser, både i saker der grunneiere eller andre interessenter ønsker å opprettholde eksisterende arealformål i ny plan, eller få arealer utlagt til nye arealformål. Vi kan bistå med innsending av innspill, herunder vurderinger av mulighetene for å vinne frem med innspillet og hvilke argumenter som kan støtte opp under ønsket arealbruk. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål og/eller ønsker vår bistand til dette.

Merknadsfrist er 1. september 2021.

Lenke til høringsnotatet til Bjørnafjorden kommune.

Lenke til saksdokumentene.