Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

15. desember 2019

Fra 01.01.2020 endres aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Endringen er en del av regjeringens arbeide for å «fjerne unødvendige reguleringer og redusere det administrative arbeidet ved å drive bedrift.»

Avtaler mellom nærstående (aksjeloven § 3-8)

Den gamle regelen i aksjeloven § 3-8 innebar at aksjeselskaper måtte følge lovens saksbehandlingsregler ved transaksjoner til nærstående parter i tilfeller hvor selskapets ytelse utgjorde en virkelig verdi til mer enn 1/10 av aksjekapitalen (og mer enn NOK 50 000). Den nye ordningen innebærer at saksbehandlingsplikten først inntrer ved transaksjoner på mer enn 2,5 % av balansesummen (og mer enn NOK 100 000).

Til forskjell fra tidligere hvor generalforsamlingen hadde vedtakskompetanse for slike transaksjoner, er det nå styret som godkjenner transaksjoner over beløpsgrensen. Styrets redegjørelse skal fremdeles utarbeides, og kravene til redegjørelse er skjerpet. Redegjørelsen skal fremdeles bekreftes av revisor og sendes samtlige aksjeeiere og Foretaksregisteret.

Videre blir avtaler som inngås i strid med § 3-8 bare ugyldige dersom medkontrahenten ikke var i aktsom god tro.

 

Konsernunntak ved selskapsfinansierte erverv (aksjeloven § 8-10)

Ved tredjepersons erverv av aksjer i selskapet, innebar den gamle regelen i aksjeloven § 8-10, med forskrift, at selskapet bare kunne yte finansiell bistand innenfor rammen av de midler som selskapet kunne benytte til utdeling av utbytte etter § 8-1 – såkalt «fri egenkapital».

Den nye regelen innfører unntak fra kravet i de tilfeller der kjøper inngår i eller danner et konsern med selskapet som yter bistanden. Dagens forskriftsbestemmelse om unntak for eiendomsselskaper oppheves, slik at bestemmelsene blir næringsnøytrale.

Det er i tillegg vedtatt å skjerpe saksbehandlingsreglene i bestemmelsen om styrets redegjørelse, og innføre et krav om styrets erklæring for å blant annet tydeliggjøre at bistanden skal være i selskapets interesse. Vedtak om finansiell bistand ved slike transaksjoner må fortsatt godkjennes av generalforsamlingen med krav flertall som for vedtektsendring.

 

Nye regler om åpenhet rundt lederlønn og annen godtgjørelse

Det er også vedtatt endringer i reglene om åpenhet rundt lønnspolitikken og krav til retningslinjer for lederlønn i allmennaksjeselskaper. Disse trer i kraft på et senere tidspunkt.

For mer informasjon om endringene, se her.