Entreprenørens forsikringsplikt i NS kontraktene

1. juni 2022

Dersom ikke annet er avtalt stiller NS kontraktene krav til Entreprenøren om å tegne ulike forsikringsdekninger. Mangelfull forsikringsdekning vil normalt utgjøre et mislighold som kan medføre ansvar for Entreprenøren. Det er derfor viktig å påse at forsikringen som tegnes oppfyller de krav som er avtalt i kontrakten.

Plikten til å holde kontraktsgjenstanden forsikret

I NS kontraktene NS 8405 pkt. 10.1, NS 8407 pkt. 8.1 og NS 8406 pkt. 9 pålegges Entreprenøren forsikringsplikt for kontraktsgjenstanden.

Krav til dekningen

  • Dekningsomfanget: Entreprenøren skal forsikre materialer, prosjekteringsdokumenter og det som til enhver tid er utført av kontraktsgjenstanden. Også materialer som byggherre har betalt forskudd for, samt materialer Byggherren har overgitt i Entreprenørens besittelse skal omfattes av forsikringen. Det er krav om at dekningen omfatter brannskade, vannskade, hærverk og annen skade, herunder tyveri.
  • Forsikringsperioden: Forsikringen skal opprettholdes inntil hele kontraktsgjenstanden er overtatt av byggherre.
  • Forsikringssum: Forsikringsavtalen må tegnes som førsterisikoforsikring – altså skal forsikringen gi dekning for kostnaden med å bringe materialer, prosjekteringsdokumenter og kontraktsgjenstanden i samme stand som før skaden.

Krav til medforsikring

Det følger av standardens bestemmelser at Byggherren skal være medforsikret under Entreprenørens forsikringsdekning.

Medforsikringen gir Byggherren en indirekte ansvarsforsikring som innebærer at Byggherren er sikret på linje med Entreprenøren. Dette innebærer bl.a. at Forsikringsselskapet er avskåret fra å kreve regress fra Byggherren som medforsikret, samt at Byggherren kan gjøre dekningskravet gjeldende direkte mot Forsikringsselskapet og kreve forsikringssummen utbetalt til seg.

Unnlater Entreprenøren å oppfylle sin plikt til å medforsikre Byggherren, vil dette utgjøre et mislighold. Entreprenøren vil da risikere å måtte dekke det tap som oppstår for Byggherren som følge av manglende forsikring – altså også der det er Byggherren som er ansvarlig for skaden. Tapet vil utgjøre det Byggherren ville ha fått dekket dersom han hadde vært medforsikret.

Tilsvarende bestemmelser i underentreprisestandardene

Systemet videreføres konsekvent i NS systemet, og gjelder tilsvarende i underentreprisestandardene NS 8415, NS 8417 og NS 8416, hvor det fremgår at både Totalentreprenøren/Hovedentreprenøren og byggherre skal være medforsikret.

Ansvarsforsikring

I NS kontraktene 8405 pkt. 10.2, NS8407 pkt. 8.2 og NS 8406 pkt. 9 pålegges Entreprenøren/Totalentreprenøren å tegne ansvarsforsikring dersom ikke annet er avtalt.

Krav til dekningen

  • Dekningsomfanget: Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade og økonomisk tap Entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere kan påføre byggherre eller tredjemanns person og ting i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.

Det er viktig å merke seg at det kan foreligge begrensninger i forsikringsavtalen knyttet til skadetyper som kan være unntatt denne dekningen. Typisk unntak for graving og sprengning, som må utvides for at forsikringen skal oppfylle forsikringsplikten i standarden.

  • Forsikringssum: Forsikringssummen skal, til enhver tid, være på minimum 150 G. Ved forsikringsutbetalinger i løpet av forsikringsperioden plikter Entreprenøren å påse at forsikringssummen opprettholdes, og om nødvendig tegne en tilleggsdekning.
  • Forsikringsperioden: Forsikringen må være gjeldende i kontraktsperioden.

Ikke krav om å medforsikre Byggherren

Byggherren skal være omfattet av ansvarsforsikringen, men i motsetning til forsikringsplikten for kontraktsgjenstanden, gir bestemmelsen ikke Byggherren status som medforsikret. Dette innebærer bl.a. at forsikringsselskapets regressadgang ikke er begrenset. I praksis fremgår dette også uttrykkelig av de ansvarsforsikringene som tilbys i markedet.

Bakgrunnen for denne forskjellen er at medforsikring for slikt ansvar ville gitt en uoversiktlig risikoeksponering for Entreprenørens forsikringsselskap, idet forsikringsplikten omfatter mer enn det Entreprenøren kan holdes erstatningsansvarlig for etter bakgrunnsretten. I praksis vil ofte forsikringsselskapene søke å kanalisere kravet direkte til den ansvarlige skadevolder, noe som bla. er nedfelt som prinsipp i FNH -avtalen som flere forsikringsselskaper har tiltrådt. Skadelidte og partene i entrepriseavtalen kan imidlertid forholde seg til det selskapet de ønsker.

Skulle det under gjennomføring av kontraktsarbeidet oppstå skade på personer eller ting som ikke omfattes av kontrakten, vil dette reguleres av alminnelig erstatningsrett og falle utenfor forsikringsansvaret. Dette reguleres uttrykkelig i NS 8407 pkt. 49.2 og NS 8405 pkt. 42.2. For NS8406 fremgår det ikke av ordlyden, men systemet antas å gjelde også for disse tilfellene.

Tilsvarende bestemmelser i underentreprisestandardene

Også når det gjelder ansvarsforsikring videreføres systemet nedover i NS kontraktene. Underentreprenør/totalunderentreprenør pålegges tilsvarende plikter i NS 8415 pkt. 10.2, NS 8417 pkt. 8.2 og NS 8416 pkt. 9.

Flere forsikringer

Forsikringsordningen i NS kontraktene medfører at det kan oppstå dobbelforsikringer, og en uklar situasjon for de skadelidte og involverte i prosjektet. Det er å håpe at forsikringsansvaret avklares nærmere når standardene nå skal revideres. En mulig løsning kan være at nødvendige forsikringsdekninger i større grad ivaretas av byggherre, eller at «knock for knock» prinsippet, som er vanlig i offshore kontrakter, i større grad kan overta for en ryddigere prosess dersom uhellet skulle være ute.