Erstatningsansvar ved skade med elsparkesykkel

5. mai 2021

Etter at elsparkesyklene kom til Norge, har den blitt et populært fremkomstmiddel. Bergen har opplevd en spesiell sterk økning i bruken etter at utleiesparkesyklene ble tilgjengelige via enkle betalingsløsninger.
Hvilket erstatningsansvar kan du komme i ved bruk og hva har du krav på dersom du blir skadet?

Mange skader ved bruk av elsparkesykkel

Bruken av elsparkesykler har derimot vist seg å medføre en klar skaderisiko. Legevaktene har hatt mange pasienter med knuste tenner og slag i hodet etter ulykker med elsparkesykkel. Mellom april og august 2020 behandlet legevakt i Oslo hele 720 elsparkesykkelskader. Over halvparten av ulykkene har skjedd etter klokken 22:00.

Dømt til 18 dagers fengsel og mistet førerkortet

Oslo tingrett behandlet i februar 2021 en sak hvor en person hadde blitt skadet etter et sammenstøt med en elsparkesykkel.

Den 28. september 2020 kjørte en mann ned en fotgjenger med elsparkesykkel i et lyskryss. Fotgjengeren kom gående i et fotgjengerfelt. Mannen ble dømt til 18 dagers fengsel og inndragning av førerkort i ett år.

Fotgjengeren ble slått i bakken og fikk hjerneblødning, et kutt i høyre panne og i høyre overleppe som måtte sys, samt vedvarende synsplager. Fornærmede lå innlagt på sykehuset i 14 dager og var 100% sykemeldt frem til 17. januar 2021.

Tekniske undersøkelser viste at den privateide elsparkesykkelen hadde hatt en topphastighet på 48,2 kilometer i timen. Det er mer enn dobbelt så fort som de elektriske sparkesyklene man kan leie på gaten. Den privateide sparkesykkelen ble regnet som en motorvogn da grensen for hva som er sykkel og motorvogn går ved cirka 20 km/t.

Tingretten la til grunn at det ikke var tvil om at førerens kjøring var et klart avvik fra forsvarlig opptreden i trafikken. Passeringen av lyskrysset og fotgjengerfelt tilsa en særlig aktpågivenhet og i tillegg var skadepotensialet var betydelig. Mannen ble dømt for skade på kropp og helse.

I dommen ble det lagt til grunn at det ikke kan utelukkes at fornærmede gikk over veien på rødt lys, men at det hadde liten betydning ved vurderingen av tiltaltes skyld.

Det ble inngått et rettsforlik mellom føreren og fornærmede om erstatning for lidt tap og oppreisning. Mannen aksepterte å dekke et krav på 30 000 kroner for lidt tap og en oppreisingserstatning på 70 000 kroner.

Dommen indikerer at dersom man påfører andre personskade ved sammenstøt med elsparkesykkel så kan føreren bli ilagt fengselsstraff, miste førerkortet, og i tillegg måtte betale et betydelig beløp i erstatning til den fornærmede. Straffesanksjonen og erstatningsutmålingen kan bli betydelig selv om den fornærmede kan ha opptrådt klanderverdig i hendelsesforløpet. Slik som for eksempel at den fornærmede har gått på rødt lys.

Videre kan dommen tyde på at en fører av elsparkesykkel bør være like oppmerksom og aktsom som en bilist for å unngå straffeansvar og erstatningsansvar ved et eventuelt sammenstøt.

Dommen er også omtalt i BT. Personskadeadvokat Mariann Valde uttaler seg i artikkelen «Nå kan du havne i fengsel hvis du kjører uaktsomt på elsparkesykkel«

Erstatningsansvar for brukeren av elektrisk sparkesykkel

Dersom en ulykke med elsparkesykkel er din skyld (du har handlet uaktsomt), vil du måtte betale erstatning til den som er skadet eller erstatte den ting som har blitt ødelagt i ulykken. Det avgjørende for om det foreligger erstatningsansvar er om skadevolderen kunne og burde ha handlet annerledes.

I trafikken skal det lite til for å anses å ha opptrådt uaktsomt. Spesielt om ulykken skjer på fortau eller andre plasser med fotgjengere.

Dersom skaden forårsakes av en sparkesykkel fra et utleiefirma, vil ikke selskapet som leier ut elsparkesykkelen ha ansvar for skaden du påfører deg selv eller andre. Det bør likevel undersøkes om utleieselskapet har en ansvarsforsikring eller andre forsikringer som det kan kreves dekning etter.

Skyldes ulykken en feil med elsparkesykkelen, kan det bli tale om ansvar for utleieselskapet. Dette må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Erstatningsbeløpet

Dersom en person blir påført en varig skade som følge av ulykken, kan man bli ansvarlig for å betale en betydelig erstatningssum. Føreren fra dommen i Oslo tingrett måtte betale 100 000 kroner i erstatning til fornærmede.

Skader på ting kan også bli dyrt. Dersom du for eksempel forårsaker en ulykke på en bil, kan reparasjonskostnadene bli betydelig.

Om du skulle forårsake en ulykke bør det undersøkes om du har private forsikringsordninger som dekker skade ved den type ulykker (innbo- eller reiseforsikring).

Skader på deg selv

Dersom du selv blir skadet ved bruk av elsparkesykkel må det undersøkes om du har krav på erstatning. I de tilfeller ulykken var et uhell eller din egen skyld, vil du selv være ansvarlig for ulykken. I de tilfeller vil du normalt være avhengig av å ha tegnet egne forsikringer for å få rett på erstatning (ulykkesforsikring etc.).

Om du blir varig arbeidsufør kan du har rett på erstatning dersom du har tegnet forsikring mot uførhet.

Dersom ulykken skyldes en feil ved elsparkesykkelen, bør det undersøkes om utleieselskapet kan bli ansvarlig for å betale erstatning for ulykken.

Dersom det er andre personer som har forårsaket ulykken, kan du ha rett på erstatning av denne personen.

Et eventuelt erstatningskrav kan bli redusert helt eller delvis dersom du selv har medvirket til ulykken. Dette gjelder særlig dersom du var påvirket av alkohol mens du kjørte elsparkesykkelen.

Kontakt personskadeadvokatene i Harris eller skriv til oss i chat

Vi kan bistå med å vurdere om dine forsikringsordninger dekker eventuelle krav i forbindelse med ulykker med elsparkesykler, og om du har rett på erstatning dersom du selv er utsatt for ulykke.