Foreldreansvar

16. mai 2018

Foreldreansvar kan forklares som den rett og plikt alle foreldre har til å bestemme over sine barn i personlige forhold. Foreldre skal praktisere foreldreansvaret med barnets interesser og behov for øye.

Etter hvert som barnet blir eldre, skal foreldrene legge stadig større vekt på barnets egen oppfatning i samsvar med barnets modenhet og alder.

Eksempel på forhold som omfattes av foreldreansvaret

Foreldre med foreldreansvar bestemmer hva barnet skal hete, hvorvidt barnet skal være medlem i et trossamfunn, spørsmål om helsehjelp mv.

Dersom foreldrene har felles foreldreansvar, må de begge samtykke til søknad om pass til barnet. Dette innebærer også at begge må samtykke til at barnet skal flytte utenlands.

Hvem har foreldreansvaret i henhold til loven?

Foreldre som er gift har felles ansvar for barna de har sammen. Fra 1. januar 2006 har samboende foreldre automatisk felles foreldreansvar for barn født etter denne datoen.

Når foreldrene ikke er gift eller bor sammen når farskapet blir etablert, har moren ansvaret alene.

Avtale om foreldreansvar

Foreldrene kan avtale at de skal ha felles ansvar, eller at far skal ha foreldreansvaret alene. Avtalen er ikke gyldig før den er meldt til folkeregisteret i den kommunen hvor barnet bor. Avtalen må være skriftlig og begge foreldre må ha signert den. Foreldre som har fått barn uten å bo sammen, men som flytter sammen senere, får ikke felles foreldreansvar som følge av flyttemeldingen. De må inngå en avtale om felles foreldreansvar, som så må sendes til folkeregisteret i den kommunen hvor barnet bor for å være gyldig.

Endring i felles foreldreansvaret

Hvis foreldre som har felles foreldreansvar flytter fra hverandre, fortsetter de å ha felles ansvar. Endring i det felles foreldreansvaret vil bare skje dersom foreldrene avtaler dette eller en domstol bestemmer at bare én av foreldrene skal ha foreldreansvaret når det er reist sak om forholdet.

En rettstvist om foreldreansvaret skal avgjøres ut fra barnets beste. Vurderingstemaet er om foreldrene vil klare å samarbeide i tilstrekkelig grad, eller om felles ansvar vil føre til stadige konflikter til skade for barnet. I henhold til gjeldende rettspraksis, og dette er også vår erfaring, vil det bli fastsatt felles foreldreansvar også etter bare den ene forelderens begjæring, med mindre det foreligger vesentlige motargumenter.

Harris kan bistå

Vi i Advokatfirmaet Harris kan gi råd og veiledning ved bl.a. spørsmål om hvem som har foreldreansvaret eller behov for endringer i det etablerte foreldreansvaret. Dersom du trenger slik bistand, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med våre tilknyttede advokater.