Forslag om endringer i aksjeloven

18. juni 2018

Regjeringen la i statsråd fredag den 15. juni frem forslag om endringer i aksjeloven. Formålet med endringene er å redusere den økonomiske og administrative byrden for næringslivet og tilpasse regelverket til den teknologiske utviklingen.

Forslagene er en oppfølging av NOU 2016: 22 «Aksjelovgivning for økt verdiskaping», og regjeringen anslår «at næringslivet kan spare minst 50 millioner kroner årlig på disse forenklingene».

Det foreslås endringer i reglene om oppløsning og avvikling, mellombalanser, krav til forretningskommune i vedtektene og ivaretakelse av oppgaver tillagt daglig leder i selskaper uten daglig leder.

 

De viktigste endringene som foreslås er:

Oppløsning og avvikling

Regjeringen foreslår å oppheve kravet om at det må velges et avviklingsstyre ved beslutning om oppløsning, slik at ansvaret for å avvikle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper hører under styret, og at avviklingsstyret som eget selskapsorgan fjernes.

Regjeringen foreslår videre unntak fra kravene til at avviklingsbalansen, fortegnelsen, sluttoppgjøret og avviklingsregnskapet skal revideres for aksjeselskaper som har valgt bort revisjon av årsregnskapet.

Unntak fra plikten til å revidere mellombalanser

Regjeringen foreslår å oppheve kravet til at mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner skal revideres for aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet.

Det foreslås også at mellombalanser som danner grunnlag for ovennevnte disposisjoner skal sendes inn til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Krav til angivelse av forretningskommune i vedtektene

Regjeringen foreslår å oppheve kravet om at selskapets forretningskommune må angis i vedtektene. Adressen til selskapets forretningskontor er offentlig tilgjengelig i Foretaksregisteret. Endringen vil innebære en forenkling bl.a. ved oppdateringer etter kommunesammenslåinger.

Selskaper uten daglig leder

Regjeringen foreslår at det skal fremgå av aksjelovens § 6-14 at styret står for den daglige ledelsen når selskapet ikke har daglig leder. Det foreslås også at daglig leders underretning til styret om selskapets virksomhet kan gis på andre måter enn i møte eller skriftlig. Forslaget om endring er gjort med det formål å tydeliggjøre at bestemmelsen er teknologinøytral og for å gi selskapene større fleksibilitet når det gjelder hvordan rapporteringen foretas.

For ytterligere informasjon og hele proposisjonen, se her.