Fradrag for merverdiavgift knyttet til utleiebygg

20. oktober 2017

Høyesterett avsa den 12. oktober 2017 dom (SPG Ole Deviks vei AS) om fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Saken gjaldt spørsmål om retten til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav a. Høyesterett kom til at det på de tidspunktene det ble krevd fradrag for inngående merverdiavgift, ikke forelå tilstrekkelig avklaring verken av hvem som skulle leie lokalene, eller av om lokalene ville bli brukt til avgiftspliktig virksomhet.

Etter denne dommen er det klart at fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til utleiebygg kun foreligger i de tilfeller hvor utleier har bindende leiekontrakt med leietaker som skal bruke de leide arealene i merverdiavgiftspliktig virksomhet, herunder fremleie til merverdiavgiftspliktig virksomhet. I fremleietilfellene er det en forutsetning for fradrag at også framleier er frivillig registrert og at det er klart at fremleietaker skal bruke arealene i sin merverdiavgiftspliktige virksomhet, jf. mval. § 2-3. Dommen er en stadfestelse av det synspunkt som tidligere er lagt til grunn i Borgarting lagmannsrett dom 31. mars 2008 (LB-2007-57596), IT Fornebu-saken.
 

Dommen kan du lese her.

Harris sin skatte- og avgiftsgruppe har lang og bred erfaring i rådgivning til næringslivet og privatpersoner. Har du spørsmål, ta kontakt med en av våre tilknyttede advokater.