FV 541 Grimstveit – Sveio ligger ute til offentlig ettersyn. Frist for merknader 17.01.2020

10. januar 2020

Den 19.11.2019 fattet Sveio kommune vedtak om å legge forslag til detaljregulering for FV 541 Grimstveit – Sveio ut til offentlig ettersyn.

Dermed er det med stor sannsynlighet kun et tidsspørsmål før detaljreguleringsplanen vedtas. Vedtakelse av planen vil gi det offentlige mulighet til å fatte vedtak om ekspropriasjon, det vil si tvangsavståelse av eiendom.

Det haster derfor for grunneiere å involvere seg i planprosessen. Frist for å komme med merknader til planforslaget er satt til 17.01.2020.


Kartutsnitt hentet fra www.sveio.kommune.no

Hva betyr det at en reguleringsplan er lagt ut til offentlig ettersyn?

Planforslaget baserer seg på en foreløpig vurdering av hva som fremstår som den beste løsningen for gjennomføring av veiprosjektet. Hensynet til grunneiers interesser kommer ofte i andre rekke ved utforming av slike planer.

Berørte grunneiere skal imidlertid få anledning til å uttale seg før planen vedtas. Det er i prosessen frem mot vedtatt reguleringsplan at det er størst mulighet til å påvirke om, og i hvilken utstrekning, det skal gjøres inngrep på eiendommen. Det er av den grunn svært viktig å sette seg inn i planforslagets betydning for eiendommen, og komme med innspill/merknader, herunder at man som grunneier er tydelig på hvilke virkninger forslaget vil kunne få for sin egen del.

Hva skjer når en reguleringsplan vedtas?

Når en reguleringsplan blir vedtatt, er den rettslig bindende for de berørte eiendommer. Det vil si at du ikke vil få gjennomført tiltak som kommer i strid med reguleringsplanen.

Planen vil også kunne gi grunnlag for ekspropriasjon, det vil si tvangsavståelse av eiendom. Dersom reguleringsplanen legger opp til at det skal gjøres inngrep på eiendommen, vil inngrepet derfor enten skje i kraft av en fremforhandlet, frivillig avtale eller ved ekspropriasjon.

Grunnerverver vil normalt ta kontakt med aktuelle grunneiere for å forhandle om erstatning for inngrepet når vedtatt reguleringsplan foreligger.

Det kan foreligge muligheter for å fremforhandle bedre løsninger ved å inngå avtale direkte med grunnerverver. Avtaleinngåelse vil i de fleste tilfeller også innebære en raskere og mindre omfattende prosess enn om erstatningen skal fastsettes ved domstolsbehandling.

Dersom man ikke vil inngå avtale med grunnerverver, vil det normalt treffes ekspropriasjonsvedtak og erstatning vil fastsettes ved et rettslig skjønn. Grunnerverver vil da normalt søke om forhåndstiltredelse av eiendommen.

Vi kan bistå

Harris Advokatfirma AS har over 95 års erfaring med å bistå grunneiere som berøres av offentlige myndighetsinngrep.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål og/eller ønsker vår bistand.

Saksdokumenter fra Sveio kommune finner du her.