Gratulerer med kvinnedagen

8. mars 2023

I forbindelse med feiringen av den internasjonale kvinnedagen 8. mars snakker vi med noen kvinner i Harris om hvordan det er å være kvinne i et advokatfirma i dag og deler status på kvinneandel og tiltak for å øke den i egen virksomhet.

Kvinner i Harris

Jorunn K. Moltu Jacobsen – Advokat / partner

Jorunn har jobbet i advokatbransjen siden hun ble uteksaminert i år 2000 – altså i 23 år.  Først to år som advokatfullmektig og deretter i en del år som ansatt advokat. Hun ble partner i 2014 og managing partner i 2019 i DalheimRasmussen advokatfirma – før hun tiltrådte som partner i Harris i 2022.
I dag er hun leder av en av våre to bedriftsavdelinger og er dermed også en del av firmaets ledergruppe.

Hva betyr kvinnedagen for deg?
«Jeg er over gjennomsnittlig opptatt av bekjempelse av diskriminering i all form og etter min oppfatning gir kvinnedagen et viktig fokus på kjønnsdiskriminering.  I et internasjonalt perspektiv blir kvinner flere steder i verden daglig diskriminert og undertrykt, noe som for meg er umulig å være likegyldig til.  Sett i lys av dette ser jeg selvsagt at vi har kommet langt her i Norge, men vi er dessverre ikke helt i mål her heller – kvinnedagen bidrar til at vi ikke glemmer det.»

Hvilke fordeler og ulemper møter du som kvinne i advokatbransjen, hvis noen?
«Det at en er kvinne i advokatbransjen er slik jeg oppfatter det av stadig lavere betydning, og begrepet «kvinnelig advokat» er heldigvis i ferd med å dø ut.  Dette var tematikk i større grad for 20 år siden – hvor annerledesheten kanskje kunne være en ulempe, men noen ganger også en fordel.  Jeg har alltid sett det som viktig her i livet å ha fokus på å snu det negative til noe positivt, noe jeg har valgt å gjøre også rundt dette.»

Har du et eller flere kvinnelige forbilder?
«Vanskelig – ingen nevnt, ingen glemt.  Imidlertid kan jeg mer generelt si at jeg stadig møter kvinner – ofte blant kollegaer, som imponerer meg og som jeg tenker har masse å bidra med og som godt kunne tatt større plass i verden.»

Hva tror du skal til for å rekruttere de flinke kvinnene?
«Skal en få inn de beste må en først og fremst være en attraktiv arbeidsplass. Hva som anses å være et attraktivt sted å være vil nok variere fra person til person, og jeg tror disse forskjellene handler mer om personlighet enn kjønn.»

Hvordan mener du bransjen kan lykkes bedre i å beholde talentfulle kvinner, spesielt etter at de har stiftet familie?
«Jeg tror dette handler mye om motivasjon og fokus – noe som igjen kan handle om hvilket sted en er i livet. Skal vi holde på talentene mener jeg det er viktig at arbeidsgiver tilrettelegger for at småbarnsforeldre får tid og rom til å ha et balansert fokus, samtidig som en bidrar til at motivasjonen på jobb opprettholdes.  I et langt arbeidsliv er permisjoner og livet med små barn av relativ kort varighet – dette er imidlertid lett å glemme når en står midt oppi det.»

Camilla Meland Madsen – Advokat / partner

Camilla startet i Harris som advokatfullmektig i 2011 etter å ha jobbet 6 år som juridisk rådgiver i Bergen Energi. Harris var et godt sted å starte en advokatkarriere, og hun fikk i løpet av i underkant 2 år bevilling som advokat. I 2020 gikk hun inn som partner og medeier i selskapet og har sittet i styret siden 2021.
Camilla sin arbeidshverdag er mye preget av selskapsrettslige problemstillinger, transaksjoner og bistand til SMB-bransjen. Den senere tid har Harris ytt en del bistand innen bærekraftsområdet, der Camilla har en viktig rolle. Hun sitter også i advokatforeningens lovutvalg innen miljø- og bærekraft, noe hun beskriver som et veldig givende verv.

Hva betyr kvinnedagen for deg?
«Kvinnedagen er fremdeles relevant, og selv om jeg ikke er en som vanligvis går i tog 8.mars mener jeg det fremdeles er behov for å sette fokus på kvinners rettigheter. Jeg skal feire dagen både med nettverksfrokost med tema «Kvinner som tar lederposisjon», og med arrangement på kvelden med kvinnepolitiske innlegg og underholdning.
I Norge har vi kommet langt når det gjelder likestilling og respekt for kvinners rettigheter, men det er fortsatt for få kvinner i landets styrerom og på toppen i næringslivet.
Kvinner tar ofte mer ansvar hjemme, noe som gjør at kvinner stiller svakere økonomisk og får mindre makt og innflytelse i politikk og samfunnsliv. Dette må vi få gjort noe med, og kvinnedagen er en fin dag til å sette fokus på blant annet dette.»

Hvilke fordeler og ulemper møter du som kvinne i advokatbransjen, hvis noen?
«Enkelte rettsområder henger nok fremdeles noe etter, men det rettsområdet jeg arbeider innen er generelt sett kommet langt på dette punkt.
Jeg har i liten grad de siste årene opplevd at kollegaer og klienter diskriminerer basert på kjønn, selv om det nok fremdeles er en utbredt oppfatning at den tradisjonelle advokat er en mann som er 50 +.
Som advokat må man ofte være tydelig i forhandlinger og ovenfor motparter, og en sterk og tydelig kvinne blir dessverre fremdeles i for mange situasjoner gjerne oppfattet som negativ og problematiserende i stedet for å høste den anerkjennelsen de fortjener.»

Har du et eller flere kvinnelige forbilder?
«Ja, jeg er til og med så heldig at vi flere flotte kvinnelige partene hos Harris som er gode rollemodeller.»

Hva tror du skal til for å rekruttere de flinke kvinnene?
«Også advokat og konsulentbransjen er fremdeles preget av at det er svært mannsdominert på eier og ledersiden i bedriftene.
Det har vært et sterkt fokus på dette den senere tid, men vi har fremdeles en vei å gå. Vi kvinner må bli flinkere til å heie på hverandre og vi trenger flere gode rollemodeller i bransjen. Ønsker bransjen at dette gapet skal lukkes må de enkelte selskap i større grad legge til rette for det. Foreldrepermisjon, både for kvinner og menn, innebærer at du i en periode hvor du har opparbeidet deg gode klientrelasjoner må henvise dem til andre dyktige kollegaer, og det kan være tøft å opparbeide seg nye klientrelasjoner i småbarnsfasen. Dette kan arbeidsgivere i større grad tilrettelegge for.
Et godt arbeidsmiljø er viktig, og balanse mellom arbeid og fritid er sentralt. Dette gjelder både for kvinner og menn.»

Hvordan mener du bransjen kan lykkes bedre i å beholde talentfulle kvinner, spesielt etter at de har stiftet familie?
«Det er et krevende yrke, men det er også fantastisk å kunne styre arbeidshverdagene i så stor grad som vi kan. Det er lettere å få kabalen til å gå opp med fleksible arbeidsformer som hjemmekontor og dagens digitale løsninger.
Det må være rom for å jobbe på en annen måte eller redusert i ulike livsfaser, om det er det som skal til for at de enkelte familier skal få kabalen til gå opp. Det blir våkenetter og sykedager, og har du et godt team rundt deg gjør det at denne perioden blir lettere å håndtere. Tilrettelegging ifbm permisjoner er også noe bransjen kan arbeide bedre med.»

Hvordan står det til med vår egen virksomhet

I Harris heier vi på kvinnedagen fordi den gir oss et ekstra dytt i RETT RETNING når det gjelder å løfte frem kvinner i advokatbransjen. Det gleder oss å se at denne dagen markeres bredt i hele bransjen. Det er viktig for oss å ha både helikopterperspektiv og bruke lupe når vi markerer kvinnedagen, og vi må tenke langsiktig.

Status på kvinneandel og tiltak for å øke den hos Harris.
I Harris er arbeidsmiljøet preget av at vi har en god miks i både kjønn og alder. Det jobber flere kvinner enn menn i firmaet. Av de 72 som har sin arbeidsplass i Harris er 37 kvinner, altså 52%.
Blant partnerne er 5 av 19 kvinner, en andel vi er trygg på at er på vei oppover de neste årene. Vi har ansatt og knyttet til oss 60-70% flere kvinner enn menn de siste årene, og ser mange unge kvinnelige talenter i den unge arbeidsstokken.
I ledergruppen i Harris sitter det nå 5 menn og 1 kvinne, her håper vi også at det i fremtiden vil være gode muligheter for å få inn flere kvinner og dette arbeider vi systematisk for.
Styret i Harris består i dag av 3 kvinner og 2 menn, og en sammensetning av kompetanse og kvaliteter vi mener er riktig for å skape fremtidens advokatkontor.

I Harris jobber vi med konkrete tiltak for å løfte kvinnelige ledere og talenter.
Det gjør vi blant annet ved kartlegging av behov for tilrettelegging i småbarnsfasen, det treffer både unge kvinner og menn hos oss.
Flere kvinnelige talenter har deltatt i  Bergen Næringsråds mentorprogram for unge kvinnelige talenter i advokat, revisjon og konsulentbransjen, et unikt samarbeidsprosjekt som skal bidra til at flere kvinner blir værende i bransjene og på sikt øke kvinneandelen i ledelsen.
Vi legger til rette for karrierepermisjon og ser at mange unge kvinner benytter seg av dette i småbarnsfasen. Videre legger vi til rette for en fleksibel arbeidshverdag for både kvinner og menn når de har små barn eller av andre grunner trenger mer fokus på familielivet. Dette har vi fått tydelige signaler, spesielt fra unge kvinner i selskapet at er avgjørende for at de skal lykkes på lang sikt og bli værende i Harris.

Vi gratulerer våre mødre, søstre, døtre, venner og kolleger med dagen!