Hvordan var det med arbeidstiden i sommervarmen?

3. juli 2018

En ny sommer med arbeidsvillige deltidsansatte og sommervikarer er i gang. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidstidsordningen er i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven. Foruten at arbeidstilsynet slår ned på dette kan det i de groveste tilfeller komme straffereaksjoner.

Den alminnelig arbeidstid er iht. arbeidsmiljøloven inntil 9 timer per dag og 40 timer per uke. Utover dette er det en viss adgang til overtidsarbeid eller til å gjøre gjennomsnittsberegninger av arbeidstiden. Gjennomsnittsberegning må avtales, jf nedenfor.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Vi har laget denne enkle tabellen som viser hvilke muligheter som finnes for å gjennomsnittsberegne arbeidstid.

Maksimal arbeidstid (alminnelig) per dag inntil Maksimal arbeidstid (alminnelig) per uke inntil Periode for gjennomsnitts-beregning
Individuell skriftlig avtale 10 timer 48 timer over 8 uker, ikke over 50 timer noen enkelt uke 52 uker
Lokal avtale med tillitsvalgt i foretak bundet av tariffavtale 12,5 timer 48 timer over 8 uker, ikke over 54 timer noen enkelt uke 52 uker
Samtykke fra arbeidstilsynet 13 timer 48 timer over 8 uker. Ingen begrensning per uke. 26 uker

Som tabellen viser har arbeidsgivere uten tariffavtale en begrensning i adgangen til å avtale lange dager med arbeid.

Arbeidsgivere kan ikke, selv med ivrige gjestearbeidere som selv ønsker det, avtale intensive arbeidsperioder avbrutt av reiser til hjemlandet hvis dette går utenfor lovens bestemmelser.

Overtid

Arbeid utover den normale arbeidstiden må ikke gjennomføres med mindre det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov. Arbeidsgiver må kunne dokumentere et slikt behov om det skal arbeides utover den normale arbeidstid.

Arbeid utover den alminnelige arbeidstid er etter loven overtid. For overtidsarbeid har arbeidstakere krav på overtidstillegg som skal være minst 40 prosent av lønnen for tilsvarende arbeid for arbeidstakeren.

Det er også begrensninger i hvor mye overtid den enkelte ansatte kan pålegges per uke. Virksomheter som ikke har tariffavtale må begrense overtid til 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. Det er noen snevre muligheter til å avtale individuelle avvik fra dette.

Hviletid

Arbeidsmiljøloven har også krav til hviletid mellom øktene, minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.

Kan dette gå galt?

Vi ser at kunnskapen om arbeidsmiljølovens krav er varierende, og at det i en rekke arbeidsforhold er avtalt arbeidstidsordningene som ikke er i henhold til lovens krav.

Arbeidstakere har arbeidstidsordninger med større belastning enn tillatt (ofte etter eget ønske). Den utbetalte lønnen vil med slike arbeidstidsordninger ofte være lavere enn arbeidsmiljøloven gir krav på.

Arbeidsgivere risikerer både sanksjoner fra myndighetene og etterfølgende store lønns- og overtidskrav.

Det er både billigere og bedre å undersøke hvorvidt en planlagt arbeidstidsordning tilfredsstiller lovens krav før den benyttes.

Arbeidslivsgruppen i Harris bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Vi ønsker alle en god norsk sommer i varmen.