Klage på erstatning for flomskader

10. august 2023

Med økende nedbørsmengder og ekstremvær øker faren for å bli utsatt for flomskader, skred eller stormflo som følge av en naturulykke. Som grunneier kan du ha krav på erstatning gjennom statens naturskadeordning. Ha imidlertid et kritisk blikk på utregningene naturskadeordningen legger til grunn i sine vedtak, og benytt deg av din klagerett dersom du mener at utmålt erstatning er uriktig.

Saken er sist oppdatert 10.08.2023

Statens naturskadeordning

Gjennom statens naturskadeordning kan grunneier ha rett på erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig forsikring.

Vilkåret er at skadene må være en direkte følge av en naturulykke, f. eks. flom eller skred. Ordningen kan gi erstatning for skader på blant annet veier, broer, jordbruks- og skogsareal, kaier/moloer eller andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring.

Landbruksdirektoratets vedtak om naturskade kan klages inn til Klagenemnda for naturskadesaker.

Flomrammet grunneier fikk 715 000 kroner mer i erstatning etter søksmål

Harris har tidligere blant annet bistått en grunneier som fikk betydelig mer i erstatning for flomskader etter at Klagenemnda omgjorde sitt vedtak.  

Grunneier hadde fått store skader på dyrket mark og utmark som følge av en 200-årsflom.

Både Landbruksdirektoratet og Klagenemnda utmålte erstatningen ut ifra en foreløpig takstrapport som kun stipulerte gjenopprettingskostnadene. Dette til tross for at tallene var korrigert i en endelig takstrapport hvor det fremgikk at kostnadene ville være betydelig høyere. Takstmannens vurderinger var støttet av en annen takstmann som var rekvirert av Landbruksdirektoratet. I tillegg var erstatningen til dels basert på andre enhetspriser for gjenopprettelsesarbeidet enn hva andre grunneiere i området fikk etter samme flom.

Etter at grunneier tok ut søksmål med påstand om at vedtaket var ugyldig, gjorde Klagenemnda om vedtaket og la likevel til grunn kostnadene i den fullstendige taksten. Vår gjennomgang viste at det var feil i utregningen også i det nye vedtaket, noe som ble påpekt overfor Landbruksdirektoratet. Klagenemnda omgjorde deretter vedtaket til grunneiers gunst enda en gang. Saken ble deretter forlikt mellom grunneier og staten.

Erstatning for gjenopprettingskostnader eller bruksverdi?

Erstatningen skal fastsettes på grunnlag av kostnaden ved nødvendige tiltak for å føre skadeobjektet tilbake til samme stand som rett før skadetidspunktet, jf. naturskadeerstatningsloven § 5 første ledd. Dersom gjenopprettingskostnadene er vesentlig større enn bruksverdien, erstattes bruksverdien, jf. andre ledd. 

Selv om grunneier fikk økt sin erstatning betydelig, fikk han ikke dekket sine fulle gjenopprettingskostnader ved flommen. Klagenemnda trakk ut de delene av jordbruksarealet som ble totalskadd (til sammen 17 dekar) og utmålte erstatning for disse arealene etter bruksverdi. Dette til tross for at de totalskadde arealene lå fordelt på ulike teiger og at gjenopprettingskostnadene for hver teig ikke var høyere enn bruksverdien. Saken illustrerer at hvilket skadeobjekt eller areal en vurderer forholdsmessigheten ut ifra kan få stor betydning for om erstatning gis for gjenopprettingskostnader eller bruksverdi.

Innhent grundig dokumentasjon

Når du skal søke om naturskadeerstatning er det viktig å beskrive og dokumentere skaden og gjenopprettingskostnadene godt. For skader over 50 000 kroner må du innhente anbud fra entreprenør eller takst som vedlegges skadeoppgaven. Sett deg nøye inn i de krav Landbruksdirektoratet stiller til dokumentasjon og sørg for at takstmann eller entreprenør gjør en grundig vurdering fra første stund. Gjenopprettingskostnadene bør i taksten knyttes til det enkelte skadeobjekt, for eksempel vei, utmark eller teig med dyrka mark.

Kontroller grunnlaget for utmålingen

Ha et kritisk blikk på utregningen og forsikre deg om at denne er gjort på riktig grunnlag.

Er dere flere grunneiere som får naturskader i samme område etter samme naturulykke? Ha dialog med andre grunneiere og forsikre deg om at dere får utbetalt erstatning ut fra tilsvarende enhetspriser, f. eks. bør satsen/timeprisen for tilsvarende arbeid være lik i same område.


Bistand fra Harris Advokatfirma AS

Harris er samarbeidsadvokater for Bondelaget og har lang erfaring med å representere grunneiere i naturskadesaker og andre landbrukssaker. Ta kontakt dersom du ønsker bistand.

Les også: Naturskade – skader som ikke dekkes av alminnelig forsikring