Kommuneplanens arealdel 2020-2032 i Voss herad på 2. gangs høring

15. juli 2020

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 i Voss herad er lagt ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Merknadsfristen er 1. september 2020.

Arbeidet med ny kommuneplan for Voss herad (tidligere Voss, Granvin og Djønno og Tjoflot i Ullensvang herad) er godt i gang, og planforslaget ligger nå ute til 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanens arealdel (KPA) viser nåværende og fremtidig arealbruk i kommunen, og er sammen med planbestemmelsene til KPA rettslig bindende. KPA er m.a.o. styrende for all arealbruk i kommunen. Høringen er derfor en viktig mulighet for grunneiere, innbyggerne og andre interessenter til å være med å påvirke den fremtidige arealbruken i kommunen.

Voss herad ønsker gjennom KPA å legge til rette for at kommunen og Vossevangen skal være en drivkraft for vekst i regionen – både for nabokommunene og for egne lokalsenter og nærsenter. Arealbruken skal være bærekraftig og forutsigbar. Gjennom ny KPA ønsker kommunen derfor bl.a.

  • at nye boliger og boligområder lokaliseres i nær tilknytning til eksisterende boligområder, infrastruktur, handelstilbud, skole, barnehage og andre offentlige tilbud, i tillegg til å tilrettelegge for boligbygging i hele kommunen,
  • at nye fritidsboliger lokaliseres i nær tilknytning til eksisterende fritidsboligområder som ikke fører til nedbygging av områder med naturkvaliteter, og
  • etablering av rett næring på rett sted, i tilknytning til eksisterende veinett og kollektivtransport, samt styrking av handelen i Voss sentrum og bidra til levende lokal- og nærsentra

Hvorfor bistand fra advokat?

Harris Advokatfirma AS har lang og god erfaring med å utarbeide innspill og merknader i ulike planprosesser, både i saker der grunneiere eller andre interessenter ønsker å opprettholde eksisterende arealformål i ny plan, eller få arealer utlagt til nye arealformål. Vi kan bistå med innsending av merknader i forbindelse med høringen, herunder vurderinger av mulighetene for å vinne frem med innspillet og hvilke argumenter som kan støtte opp under ønsket arealbruk. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål og/eller ønsker vår bistand til dette.

Fristen for å inngi merknad er 1. september 2020.

Lenke til saksdokumentene: https://voss.herad.no/tenester/samfunnsutvikling/planar/kommuneplan/arealdelen/