Miljø og bærekraft i entreprise­kontrakter

1. mars 2022

Bygge og anleggssektoren står for en stor del av energibruken og benytter store deler av materialressursene i dagens samfunn. Samlet står bransjen også for om lag 40% av verdens CO2-utslipp. Miljø og bærekraft har derved fått en sentral rolle i dagens byggeprosjekter. BREEAM-NOR 3.0 lanseres nå.

1. Innledning

Miljø og bærekraft spiller inn enten en skal bygge nytt, bygge om, oppgradere eller foreta individuelle tiltak på eksisterende eiendom. Bærekraft er blitt en sentral faktor med betydning for finansiering og forsikringsmuligheter av prosjekter. Aktørene i bransjen opplever også at kjøpere og brukere av eiendom i stadig større grad hensyntar og verdsetter miljø og bærekraft ved kjøp av og leie/drift av eiendom.

2. Lovkrav

Vi har flere lover og forskrifter som inneholder miljøkrav, også for bygge og anleggssektoren, f.eks. Klimakonvensjonen, Parisavtalen, FNs bærekraftsmål og EUs klimaavtaler. Disse lovkravene oppleves imidlertid ofte uoversiktlige og med uklare krav. Kravene er også i liten grad knyttet opp til selve entreprisestandardene. Dagens standardkontrakter innehar heller ingen regulering av miljø og bærekraftsmål, ut over at gjeldende lovverk skal følges. Vi ser imidlertid at bygge og anleggsbransjen selv i stadig større grad bruker ulike kontraktsreguleringer for å bidra til det grønne skiftet. Dette skjer både ved at byggherre stiller krav til miljø og bærekraft, men også ved at entreprenører og rådgivere setter krav til egen virksomhet, egne produkter og egne leverandører.

3. Dagens standardkontrakter

En utfordring med dagens standardkontrakter er at de ikke er særlig egnet til å realisere miljømål for det enkelte prosjektet. Resultatet er at partenes miljøkrav ofte gir seg utslag i ulike bestemmelser rundt om i kontrakten som det er viktig å identifisere og forstå rekkevidden av. Dette kan være bestemmelser knyttet til krav om å unngå miljøgifter og negativ virkninger for miljøet, eller som et krav til sluttproduktet, f.eks. i form av energiklasse. Videre kan det knyttes krav til gjennomføringen av arbeidet eller krav til bruken av materialer. Dette kan være konkrete krav til avfallshåndtering underveis i prosjektet, gjenbruk av materialer eller bruk av bestemte materialer, f.eks. norsk trevirke.

Som nevnt inneholder ikke standardkontraktene standardiserte miljøkrav og det er derfor en utfordring at energi og miljøkrav som inntas i entreprisekontraktene ofte får ulik ordlyd, og det kan være vanskelige å sammenlikne og forstå rekkevidden av de forskjellige bestemmelsene. I tillegg er det ofte uklarheter rundt konsekvensen av manglende oppfyllelse av bestemmelsene. Uklarheter knyttet til forståelsen av bestemmelser, og konsekvenser ved manglende oppfyllelse av bestemmelser, kan igjen medføre et økt konfliktnivå mellom partene.

4. Organisering av prosjektet

For å oppnå miljøkrav og bærekraft i entreprisekontrakter stilles det høye krav til organiseringen av prosjektet, herunder forprosjektet, detaljprosjektet, gjennomføring og drift av eiendommen. Det er lite tvilsomt at jo senere en definerer bærekraftsmål, jo dyrere blir det å endre og gjennomføre tiltakene i prosjektet. For at de riktige valg skal treffes på et tilstrekkelig godt grunnlag kreves tidlig planlegging, analyse av behov og utvikling av konsept, før det settes i produksjon og utvikling.

Ved et tett samarbeid og samspill kan en sikre at miljøambisjoner og miljøkvaliteter oppnås uten at det går ut over prosjektets fremdrift og partenes samarbeid. Kanskje kan gode incentivordninger for partene også bidra til å oppfyllelse av klimamålene. Harris kan her bidra med å tilrettelegge for samspill, konkretisere og revidere miljømål som gjenspeiles i konkrete vilkår i kontrakt.

5. Miljøklassifiseringsordninger

Det finnes ulike miljøklassifiseringssystemer for bygninger. I særlig grad benyttes f.eks BREEAMs ulike sertifiseringsordninger, et internasjonalt og nasjonalt tilpasset miljøklassifiseringssystem. En ny nasjonal tilpasset sertifiseringsordning, BREEAM-NOR 3.0 lanseres 28. februar 2022.

BREEAM-NOR legger opp til at byggherre kan spesifisere ulike kvaliteter og kategorier, hvor krav kan optimaliseres gjennom en samspillsfase. Videre kan det avtales sertifiseringsmål på en skala på fem ulike trinn. Et slikt verktøy kan være en fin bevisstgjøring for byggherre med tanke på å klargjøre hvilke miljøambisjoner byggherre har, og for at disse målene kan innarbeides på en klar og tydelig måte i entreprisekontrakten.

BREEAM-NOR benyttes også som sertifiseringsordning for når de stiller krav til miljø og bærekraft for prosjekter de investerer i, som ledd i å styre kapital i en grønnere retning.

Harris kan bidra med å tilrettelegge for samspill, konkretisere og revidere miljømål i kontrakter. Harris kan også bistå med øvrig kartlegging for din virksomhet og komme med konkrete anbefalinger for hvordan du kan forberede dine aktiviteter og organisasjon i henhold til krav for miljø og bærekraft.