Når uværet rammer – erstatning fra naturskadefondet

19. august 2019

Mange grunneiere har fått kjenne på uværet som har herjet med store nedbørsmengder og skader som følge av det. Og ifølge ekspertene skal det bli mer uvær i årene som kommer. Da kan det være greit å vite om at man i en del tilfeller kan få erstatning fra naturskadefondet slik at man blir satt i stand til å reparere skadene.

Statens naturskadeordning

Statens naturskadeordning gir muligheter til å få erstatning for å kunne reparere ting/objekter som skades i uvær. Det kan være skader som direkte påføres som følge av flom, jordskred, storm/stormflo og andre naturulykker.  Naturskadeordningen er likevel ikke noen alminnelig forsikringsordning. De objekter som kan forsikres på vanlig måte dekkes ikke av naturskadeordningen. Men for skade på objekter som ikke kan forsikres gjennom et forsikringsselskap kan man i visse tilfeller få dekket sitt tap gjennom naturskadeordningen. Dette kan for eksempel være skader på innmark/jordbruksarealer, kaier, moloer, veier.

 

Beregning av erstatningsutbetaling

I praksis ser vi at skadeobjektets bruksverdi er et vanskelig punkt i spørsmålet om man har krav på erstatning for reparasjonskostnadene, og eventuelt hvor mye. Det er nok mange grunneiere som har fått taksert reparasjonskostnaden til store beløp og dermed trodd de kunne forvente store utbetalinger, men som til slutt har blitt avspist med en svært liten eller ingen erstatningsutbetaling. Slike «overraskelser» skyldes ofte at naturskadefondet har vurdert objektet eller arealet til å ha lav bruksverdi. Dermed blir erstatningen lav eller fraværende selv om reparasjonskostnaden er betydelig.

 

Hvorfor søke bistand?

Vår erfaring er at det må legges arbeid ned i å synliggjøre og dokumentere den bruksverdi det skadede objektet har. Det er ikke nok med en takst som viser reparasjonskostnaden. Det kreves ofte kunnskap og kompetanse for å kunne dokumentere og synliggjøre bruksverdien på objektet som er skadet. Er et areal som produserer frukt, grønsaker osv. skadet i for eksempel jordskre må bruksverdien, eller den avkastning jorda gir, dokumenteres slik at naturskademyndighetene ser hvilke verdier som går tapt som følge av skaden. Tilsvarende må bruksverdien dokumenteres for veier, kaier osv. Og selv om naturskademyndighetene kan ha erfaringstall fra andre som har hatt tilsvarende skader og samme produksjon som deg, er det likevel avgjørende hva du får ut av økonomisk utkomme fra din eiendom med den produksjon du driver.

 

Det er derfor viktig å søke riktig bistand og kompetanse slik at bruksverdiene blir synliggjort overfor naturskademyndighetene, og at erstatningen du har krav på ikke går tapt. Vi har kontorer i Bergen, Førde, Stryn og Norheimsund.