Økt ansvar for byggebransjen

21. februar 2017

Den 1. januar 2016 trådte det i kraft nye regler for ansvarsrett. Ordningen med lokal godkjenning har forsvunnet, og kravene for sentral godkjenning er blitt skjerpet. Hva betyr det for aktører i byggebransjen?

Lokal godkjenning har forsvunnet

At ordningen med lokal godkjenning har forsvunnet, betyr at kommunen ikke lenger skal gi godkjenning etter søknad til foretak som skal ha funksjoner som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende i byggesaken. Nå skal foretaket erklære ansvar for de funksjoner foretaket påtar seg. Erklæringen innebærer at foretaket står inne for at det oppfyller kravene i byggesaksforskriften om utdanning og praksis. Kort sagt at foretaket har de nødvendige kvalifikasjoner for jobben. Dette innebærer at det nå er opp til det enkelte foretak å vurdere om de nødvendige kvalifikasjoner er på plass for at foretaket kan ha ansvarsrett i byggesaken.

Kommunen kan frata foretaket ansvarsretten ved alvorlige overtredelsen av plan- og bygningsloven eller dersom kravene til kvalifikasjoner ikke oppfylles.

Sentral godkjenning videreføres

Ordningen med sentral godkjenning videreføres. Fra 1. januar 2016 gjelder nye tilleggskrav for å få sentral godkjenning. For å få sentralgodkjenning må foretaket, i tillegg til å oppfylle kvalifikasjonskravene, vise at det ikke skylder skatter og avgifter, hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret og at foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte.

Direktoratet for byggkvalitet har frem til endringene trådt i kraft, hatt en praksis hvor det er blitt gitt sentral godkjenning basert på lang og god praksis. Dette selv om kravene til formell utdanning ikke har vært oppfylt for foretaket. Denne praksisen fikk en innskjerping da de nye reglene kom. Dette kom som en overraskelse på mange i byggebransjen, og som følge av det, ble det innført en overgangsordning frem til 1. juli 2018. Overgangsordningen innebærer at foretak i en toårsperiode kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Det kan imidlertid ikke gis fornyet sentral godkjenning ved totalt fravær av formell godkjenning. Det er kun ett manglende utdanningsnivå som kan kompenseres med lang praksis.

Økt ansvar?

Normalt skal sentral godkjenning legges til grunn av kommunene ved erklæring om ansvarsrett, tilsyn med kvalifikasjoner og eventuell vurdering av tilbaketrekking av ansvarsrett. Det er likevel verdt å merke seg at foretak som har sentral godkjenning etter gammel ordning eller som har fått sentral godkjenning etter overgangsordningen ikke nødvendigvis oppfyller kravene for å kunne erklære ansvar i byggesaken. Om ansvar kan erklæres, avhenger av om forskriftskravene til kvalifikasjoner er oppfylt. Dette må foretaket vurdere selvstendig i hver sak hvor det skal erklæres ansvar.

Endringene i regelverket innebærer at foretakene må være mer bevisst på de krav som gjelder for å påta seg ansvar i byggesaken. Flere kommuner har gitt signaler om at dette vil være et fokusområde fremover.

Advokatfirmaet Harris har hatt flere saker om avslag på søknad om sentral godkjenning og tilbaketrekking av ansvarsrett. Vår erfaring er at myndighetene ikke alltid anvender regelverket riktig.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom du ønsker bistand til problemstillinger knyttet til søknad om eller tilbaketrekking av ansvarsrett.