Redegjørelse etter åpenhetsloven – er du klar?

22. februar 2023

Forbrukertilsynet publiserte den 15. februar veiledning om redegjørelsen etter åpenhetsloven og belyste samtidig flere spørsmål knyttet til hvordan lovkravene er å forstå. Dersom din bedrift fremdeles ikke har kommet i gang med arbeidet knyttet til aktsomhetsvurderinger og grunnlaget for redegjørelse bør du starte på dette arbeidet så snart som mulig.

Forbrukertilsynet veiledning

Her finner du veiledning om redegjørelsen etter åpenhetsloven fra Forbrukertilsynet.

Hvem gjelder åpenhetsloven for?

Det anslås at 9 000 norske virksomheter er omfattet av åpenhetsloven.

Åpenhetsloven gjelder for «større virksomheter» som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Større virksomheter er definert som:

 • Alle virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5
 • Eller som overskrider minst to av følgende tre vilkår:
  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Morselskaper er omfattet dersom mor- og datterselskaper oppfyller kravene sett som en enhet.

Mer om hvem som er omfattet av loven finner du her.

Hva innebærer aktsomhetsvurderingene?

Virksomheter som er omfattet av loven skal utføre aktsomhetsvurderinger. Vurderingene skal utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (jf. lovens § 4). I tillegg finnes andre gode veiledere her.

Aktsomhetsvurderingen gjennomføres for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

De negative konsekvenser som skal vurderes er sannsynligheten for at virksomheten har en negativ påvirkning på menneskerettigheter eller arbeidsforhold, både i og utenfor virksomheten.

Forbrukertilsynet anbefaler at aktsomhetsvurderingen foretas gjennom seks trinn, som en kontinuerlig prosess.

Les mer her om aktsomhetsvurderingens seks trinn.

Hva skal offentliggjøres?

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene, første gang innen den 30. juni 2023.

Redegjørelsen må oppfylle minstekravene i § 5 første ledd bokstav a, b og c, og detaljene i redegjørelsene vil i stor grad variere basert på virksomheten, deres tjenester/produkter, geografiske nedslagsfelt og de ulike aktsomhetsvurderingene som foretas.

Virksomhetene er ikke forpliktet til å redegjøre for alt som er inkludert i aktsomhetsvurderingene, minstekravet gjelder kun de faktiske negative konsekvensene, samt «vesentlig» risiko.

Helt sentralt er det å identifisere de negative konsekvensene og deretter lage en tiltaksplan som:

 • Forebygger negative konsekvenser (tiltak før skaden skjer)
 • Begrenser skadeomfanget (skaden har allerede skjedd)
 • Stanse aktiviteter som bidrar til negative konsekvenser

Selve tiltaksplanen trenger ikke å offentliggjøres, men denne danner grunnlag for den redegjørelsen som skal publiseres.

Detaljnivået i redegjørelsen må avveies mot forretningssensitiv informasjon, men vi er enig med Forbrukertilsynet i at en god redegjørelse vil kunne bidra til et styrket omdømme for virksomheten. Det vil også gjøre det enklere å følge opp virksomhetens arbeid med ansvarlig næringsliv og et kontinuerlig arbeid med oppdatering av redegjørelsen.

Personlige forhold og drifts- og forretningsforhold av konkurransemessig betydning kan holdes utenfor.

Redegjørelsen skal som hovedregel publiseres på norsk.

Hvordan skal det offentliggjøres?

Redegjørelsen skal være lett tilgjengelig for allmennheten og informasjonen som gjelder åpenhetsloven skal være identifiserbar.

Har virksomheten nettsider skal redegjørelsen publiseres der, inngår virksomheten i et konsern kan den publiseres på nettsiden til en annen del av konsernet, eller det kan opprettes en enkel nettside kun for publisering av redegjørelsen.

Den kan inntas i årsberetningen, men det bør da klart fremgå hvilke deler av rapporten som angår åpenhetsloven.

Det er også mulig å henvise til andre virksomheters redegjørelse knyttet til kartlegging av risiko i den samme leverandørkjeden, forutsatt at dette dermed gir et dekkende bilde av virksomhetens aktsomhetsvurderinger.

Hva burde bedrifter gjøre dersom de ikke har startet på arbeidet med åpenhetsloven?

Dersom ledelsen og styret i en bedrift som omfattes av åpenhetsloven etter kriteriene nevnt over ikke har startet på arbeidet burde dette prioriteres.

Det er omfattende arbeid å forankre ansvarlighet gjennom policy/retningslinjer i bedriften, kartlegge leverandørkjeder og identifisere risiko for deretter å skrive en redegjørelse som skal publiseres. Vi anbefaler at dette arbeidet heller ikke delegeres kun til én person i bedriften.

Forbrukertilsynet er gitt myndighet til å følge opp loven og vil kunne gi tvangsmulkt og overtredelsesgebyr dersom loven ikke etterfølges.

Når skal det offentliggjøres?

Redegjørelsen skal publiseres kalenderåret etter den balansedagen hvor virksomheten blir omfattet av åpenhetsloven. Åpenhetsloven legger ikke opp til andre frister ved avvikende regnskapsår.

Redegjørelsen skal publiseres innen 30. juni 2023 og skal oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger og minimum en gang hvert år.

Kontakt

Vi kan bistå deg og ditt selskap med å etablere rutineverk for oppfyllelse av åpenhetslovens krav, aktsomhetsvurderingene og redegjørelsen.