Standardkontrakter NS

7. mai 2019

Standard Norge

Standard Norge utvikler standarder på mange områder i samfunnet, herunder også entreprisekontrakter. Standardkontraktene gis normalt et navn som består av bokstavene NS (som står for Norsk Standard) og en tallkode, f.eks. NS 8405:2008. Tallet bak kolonet viser hvilket år den aktuelle standardkontrakten ble utgitt.

Det finnes mange ulike standardkontrakter som er spesielt tilpasset ulike avtaleforhold. Dersom man velger korrekt standard, kan de fleste standardkontraktene benyttes med noen justeringer og suppleringer. Standardkontraktene gir generelle regler for oppdraget – et slags rammeverk.

Kontraktene regulerer imidlertid ikke alle forhold som bør avklares. Derfor må partene selv avklare de spesielle detaljene for prosjektet og nedtegne dette i et overordnet avtaledokument. Dette kan være en byggblankett som hører til den aktuelle standardkontrakten. Arbeidsbeskrivelsen vil så godt som alltid måtte utarbeidet konkret for det aktuelle prosjektet. Dette dokumentet inntas normalt som et vedlegg til avtaledokumentet.

Standardkontraktene gjør papirarbeidet enklere fordi mange punkter allerede er avklart og fordi partene normalt vil kjenne til NS-systemet.

Prosjekteringsoppdrag

Standardkontrakten NS 8401 er tilpasset prosjekteringsoppdrag, typisk hvor en arkitekt eller rådgivende ingeniør (RIB, RIBr, RIA, RIE, RIE, RIEn, osv.) skal prosjektere oppføring eller ombygging av en bygning eller et anlegg. Kontrakten NS 8402 er generelt tilpasset rådgivningsoppdrag. Det spesielle med NS 8402 er at denne standarden er spesialtilpasset avtaler hvor det avtalte kompensasjonsformatet er avregning etter medgått tid. NS 8403 er egnet ved engasjement av en byggeleder.

Entrepriseoppdrag

Kontraktene NS 8405 og NS 8415 er kanskje de vanligste av alle standardkontraktene. Disse er tilpasset oppdrag som går ut på å bygge i henhold til prosjektering utført av noen andre. NS 8405 benyttes ved avtaler mellom byggherre og entreprenør. NS 8415 benyttes ved avtaler mellom entreprenør og dennes underentreprenør.

NS 8406 er beregnet til bruk på samme type oppdrag som NS 8405, men NS 8406 er en kortere og forenklet versjon som er tilpasset mindre og oversiktlige prosjekter. NS 8416 er beregnet til bruk på samme type oppdrag som NS 8415, men også denne er tilpasset mindre og oversiktlige prosjekter.

Kontraktene NS 8407 (totalentrepriseoppdrag) og NS 8417 (totalunderentrepriseoppdrag) er tilpasset avtaler der entreprenøren både skal prosjektere og utføre arbeid.

Forbrukerforhold

Når byggherren er forbruker og oppdraget gjelder arbeid i forbindelse med oppføring av ny bolig bør byggblankett 3425 eller byggblankett 3426 benyttes. Disse er laget for bruk sammen med bustadoppføringsloven. 3425 er tilpasset avtaler der entreprenøren påtar seg det hovedsakelige av både prosjektering og oppføring av bolig eller fritidsbolig på en tomt som forbrukeren disponerer. 3425 er altså en kontrakt om totalentreprise i forbrukerforhold. 3426 bør brukes dersom det er forbrukeren eller forbrukerens rådgivere som skal levere tegninger og beskrivelser. 3426 er altså en kontrakt om utførelsesentreprise i forbrukerforhold. Begge kontraktene kan brukes ved avtaler om grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig.


Kontakt oss

Advokatfirmaet Harris kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.